До рукописів

ВИМОГИ ДО  РУКОПИСІВ  СТАТЕЙ,  ЯКІ  ПОДАЮТЬ  ДО МІЖВІДОМЧОГО ТЕМАТИЧНОГО НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «МЕЛІОРАЦІЯ І ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО»

При написанні наукових статей для фахових  видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам’ятати про їх відповідність вимогам Державної атестаційної комісії України (ДАК)Міністерства освіти і науки України.

 

Для публікації наукової статті до редакції збірника «Меліорація і водне господарство» (journal.iwpim@gmail.com) надсилають електронний пакет документів, до якого окремими файлами входять:

– інформація про авторів (Information_author.doc);

– розширена анотація статті англійською мовою обсягом від 1800 знаків включаючи ключові слова та пробіли;

– стаття (Article_Author.doc);

– стаття англомовна(Article_Eng_Author.doc);

– 1 зовнішня рецензія, підписана доктором і завірена печаткою тієї установи, де працює рецензент;

– 1 внутрішня рецензія, підписана доктором і завірена печаткою тієї установи, де працює автор статті.

 

Інформація про авторів

Інформацію про авторів надають окремим файлом, вказуючи  прізвище та ім’я, повну назву організації, посаду, вчений ступінь і звання, поштову адресу, телефон та е-mail  кожного співавтора статті.

Контакти автора для листування виділяють підкреслюванням П.І.Б. автора та адреси електронної пошти.

 

Вимоги щодо оформлення розширеної анотації англійською мовою (Аbstract)

Розширена англомовна анотація має являти собою оригінальний текст обсягом від 1800 знаків.

 • Розширена анотація англійською мовою (Аbstract) має містити наступне:
  • назву статті, прізвища авторів, приналежність до установи, e-mail авторів.
  • актуальність дослідження;
  • мета і завдання дослідження;
  • методи і методики досліджень;
  • результати дослідження та основні висновки;
  • перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи.
  • ключові слова.

 

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках. Не допускається копіювання текстових фрагментів статті.

 

Пам’ятайте, що анотація, яка написана іншими мовами, ніж мова статті, призначена для науковців, які не знають мову статті, та, як правило, являється єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень.

 

При підготовці анотації необхідно враховувати таке:
– анотація – це короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;
– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації;
– анотації повинні давати можливість скласти уявлення про основний зміст статті, що іноді позбавляє необхідності читати матеріал у повному обсязі;

– анотації використовують в інформаційних (у тому числі – автоматизованих) системах пошуку документів та інформації;

– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновки.

 

Вимоги щодо оформлення наукової статті

 • До друку приймають статті, написані українською (російською) і англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Рукописи статей, які подаються в редакцію збірника «Меліорація і водне господарство», повинні бути оформлені належним чином та відповідати вимогам ДАК України до фахових публікацій і профілю збірника.
 • На електронну адресу редакції надсилаються рукописи статей загальним обсягом від 5 до 8 сторінок (для молодих вчених – від 3 до 5 сторінок), включаючи список літератури, таблиці (не більше 4), рисунки (не більше 4 у текстовому редакторі Word for Windows — 03, WRITE. Назва файлу статті повинна містити тільки прізвище автора (у випадку, якщо стаття має більш ніж одного автора, назва повинна містити прізвище першого автора).

 

Згідно з вимогами ДАК МОН України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів:

 • постановка проблеми;
 • актуальність дослідження;
 • зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • новизна;
 • методологічне або загальнонаукове значення;
 • викладення основного матеріалу;
 • висновки;
 • перспективи використання результатів дослідження.

 

Статтю оформляють в текстовому редакторі WORD-03, WRITE (шрифт Times New Roman, з міжрядковим інтервалом 1). Параметри сторінки – формат A4 (210 мм×297 мм), поля по 2 см. Сторінки не нумерують.

Структура статті:

 1. Індекс УДК (шрифт 14 pt., вирівнювання за лівим краем, шрифт – напівжирний) Далі до назви статті пропускають рядок;
 2. Назва статті, без абзацного відступу, вирівнювання по центру, міжрядковий інтервал — 1, великі літери (шрифт Times New Roman, 14 pt, напівжирний). Назва статті має бути короткою та відображати її зміст;
 3. Імена та прізвища авторів /співавторів (шрифт 12 pt, напівжирний, великі літери); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (шрифт 12 pt, маленькі літери), кожен співавтор із нового рядка, без абзацного відступу, вирівнювання за лівим краем.

Якщо роботу виконано під безпосереднім керівництвом наукового керівника, то про це вказується далі, під текстом першої сторінки, зазначають його науковий ступінь, наукове звання і прізвище з ініціалами.Контакти автора для листування виділяють підкреслюванням П.І.Б. автора та адреси електронної пошти

 1. Електронна адреса авторів (шрифт 12pt, курсив);
 2. Анотація українською мовою (обсяг від 150 до 250 слів, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині тексту , шрифт 12 pt, курсив, міжрядковий інтервал 1);
 3. Ключові слова та словосполучення (від 4 до 8), вирівнювання за лівим краєм, шрифт 12 pt, курсив, міжрядковий інтервал 1;
 4. Далі наводять структурований текст статті(кегль шрифту14 pt., вирівнювання за шириною тексту, міжрядковий інтервал 1):

7.1. Актуальність – формулюється постановка проблеми, висвітлюється наукова новизна та важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань.

7.2. Аналіз останніх досліджень та публікацій – являє собою короткий аналітичний огляд результатів досліджень науковців з тематики наукової статті, виділяються проблемні питання, наводиться зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями.

7.3. Мета дослідження– вказуються мета і завдання наукового дослідження.

7.4.Матеріали і методи дослідження – висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

 • Результати дослідження та їх обговорення – описуються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.

7.6.Висновки – представляються ключові висновки за результатами дослідження, перспективи їх застосування та зв’язок з подальшими розробками.

 1. Список літератури (не менше 10 посилань) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал 1, вирівнюванняза лівим краем).
 2. References (аналогічний “списку літератури”, оформлений за стандартом АРА).
 3. Анотації російською та англійською мовами (обсяг від 150 до 250 слів з перекладом прізвищ авторів та назви статті,шрифт 12pt, курсив, міжрядковий інтервал 1).

 

Літературні джерела оформляються згідно з ДСТУ 8302:2015;після цього подають список використаних джерел англійською мовою (References), який формують за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься під час розташування рукописів у наукометричних базах). Цей стандарт використовують у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення під час оформлення джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN.

 

Приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами наведено в додатку 1 (завантажити документ MS Word).

Зразок оформлення наукової статті наведено в додатку 2 (завантажити документ MS Word).

 

Одиниці фізичних величин, які використовують в публікації, повинні відповідати системі СІ. У кінці рукопису вказують повну назву організації, у якій виконано роботу, та дата відправлення її в редакцію.

 

 • Окремим файлом подаютьстаттю англійською мовою для розміщення її на сайті Збірника (http://mivg.iwpim.com.ua/) згідно з вимогами ДАК МОН України щодо фахових видань. Статті без перекладу на англійську мову до роботи не приймаються.

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ФОРМУЛ, ГРАФІЧНОГО ТА ТАБЛИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

 Формулистворють в редакторі Microsoft Equation 3.0. Формули подають в окремому рядку з відступом зліва 1 см, нумераціяйде послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони сторінки з вирівнюванням за правим краєм. Додаткові відступи перед і після формул не роблять..

Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (шрифт Times New Roman, 14 pt.,  напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині тексту), за цього слова «Таблиця» чи «Таб.» не пишуть, а відразу йде назва таблиці, або її нумерація, а потім назва, якщо таблиця в тексті не одна. Текст таблиці — Times New Roman,12pt, міжрядковий інтервал – 1.

Таблиці та ілюстрації нумерують послідовно арабськими цифрами.

       Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) інтегрують в основний текст статті і подають додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR. Рисунки виконують у форматі, який забезпечує чітку передачу усіх деталей, у масштабі 1:1 або 2:1. На рисунках допускають лише цифрові та буквені позначення, пояснювальний текст розміщують в підтекстовках до рисунків.

       Підписи до ілюстрацій, рисунків, графіків, схем тощо подають шрифтом Times New Roman, 14 pt., курсив, під зображенням і починають зі слова Рис. 1, далі йде назва рисунку. Примітки до таблиці подають після таблиці. Слово «примітка» пишуть з великої літери (Times New Roman, 12 pt., курсив), текст примітки (Times New Roman, 12 pt.). Не доцільно використовувати вертикальні надписи в колонках. Підписи до таблиць та ілюстрацій центрують.

 

Підстави для відмови у розгляді статті:

 1. відсутність або неповнота будь-якого структурного елементу статті;
 2. відсутність контактної інформації;
 3. відсутність УДК;
 4. відсутність списку використаних джерел;
 5. невідповідність обсягу статті вимогам (менше 5 або більше 8 сторінок без основних структурних елементів);
 6. недостатній обсяг анотацій (менше 50 слів);
 7. недостатній обсяг розширеної анотації англійською мовою, поданої окремим файлом (менше 1800 знаків);
 8. недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 10 найменувань);
 9. статтю вже було опубліковано в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).

Редколегія залишає за собою право проводити редагування і скорочення, а також право на літературне виправлення статті (зі збереженням висновків і стилю автора). Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія нерозглядає.

 

За відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертають.

Рукописи статей надсилати на електронну адресу: journal.iwpim@gmail.com

Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.