Posts tagged ‘водні ресурси’

Водний баланс як форма сценарію управління використанням водних ресурсів в умовах зрошення

УДК 504.4.06;504.53.06

Ю.О. МИХАЙЛОВ, д-р. тех. наук, А.М. ШЕВЧЕНКО, канд. с.-г. наук, Ю.Ю. ДАНИЛЕНКО, канд. тех. наук, С.М. ЛЮТНИЦЬКИЙ, Інститут водних проблем і меліорації НААН

В.О. БОГАЄНКО, канд. тех. наук? Інститут кібернетики НАНУ

Запропоновано метод підготовки сценаріїв управління використанням водних ресурсів на зрошуваних землях. На підставі розгляду інтегрованого управління використанням водних ресурсів, як процесу збалансування забору води на об’єкти планування з її подальшим споживанням за вимог мінімізації технологічно обґрунтованих фільтрації та скиду, в основу сценарного управління покладено балансовий принцип, згідно з яким формою вираження сценаріїв є водогосподарські баланси. Методичний підхід передбачає оцінювання поточного стану водних ресурсів на підставі складання поточних водогосподарських балансів та визначення відповідних показників водокористування, встановлення сталих тенденцій зміни останніх від чинників, що їх обумовлюють.

 

Ключові слова: водні ресурси, водний баланс, водокористування, сільська територія, сценарне управління Continue reading ‘Водний баланс як форма сценарію управління використанням водних ресурсів в умовах зрошення’ »

Оцінювання запасів прісної води півдня України

УДК 631.4: 631.47

 О.В. ВЛАСОВА, канд. с.-г. наук, А.М. ШЕВЧЕНКО, канд. с.-г. наук, Р.П. БОЖЕНКО, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено методику визначення доступних водних ресурсів і обсягів їх використання за показниками кількості води, її мінливості та якості, підвищення обізнаності громадськістю про водні проблеми, доступу до води і уразливості екосистем. На базі «Атласу водного ризику» (інтерактивної карти) за описаною методикою проведено оцінювання забезпеченості південних регіонів України прісною водою на прикладі даних 2015 р.

Ключові слова: водні ресурси, запаси прісної води, загальна і доступна «блакитна» вода, оцінювання водного ризику, фізичні ризики Continue reading ‘Оцінювання запасів прісної води півдня України’ »

Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай

УДК 631.67: 528.88 (15)

М.І. РОМАЩЕНКО, док. тех. наук, А.М. Шевченко, канд. с.-г. наук, С.М. Лютницький, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто сучасний рівень забезпеченості півдня України місцевими та транзитними водними ресурсами, прогнозний територіальний і галузевий дисбаланс між їх наявністю та потребою, а також доцільність і можливість підвищення водозабезпеченості населення та галузей економіки, водної безпеки регіону шляхом використання вод річки Дунай.

 Ключові слова: водна безпека, водні ресурси, водозабезпеченість, зрошення, підземні води, поверхневі води, річковий стік, структура водокористування, типізація

Continue reading ‘Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай’ »