Posts tagged ‘водозабезпеченість’

Екологічно збалансоване використання осушуваних торфовищ у меліоративному землеробстві

УДК 631.6:631.63

 С.С. КОЛОМІЄЦЬ, канд. с.-г. наук, І.М. ПИЛИПЧУК, аспірант,

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Запропоновано модель каскадних меліоративних систем, що забезпечує секвестрацію емісій парникових газів, відтворення торфового покладу, а також підвищення біорізноманіття та водозабезпеченості осушувально-зволожувальних меліоративних систем в умовах аридизації клімату

Ключові слова: відтворення торфу, секвестрація СО2, водозабезпеченість

Continue reading ‘Екологічно збалансоване використання осушуваних торфовищ у меліоративному землеробстві’ »

Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай

УДК 631.67: 528.88 (15)

М.І. РОМАЩЕНКО, док. тех. наук, А.М. Шевченко, канд. с.-г. наук, С.М. Лютницький, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто сучасний рівень забезпеченості півдня України місцевими та транзитними водними ресурсами, прогнозний територіальний і галузевий дисбаланс між їх наявністю та потребою, а також доцільність і можливість підвищення водозабезпеченості населення та галузей економіки, водної безпеки регіону шляхом використання вод річки Дунай.

 Ключові слова: водна безпека, водні ресурси, водозабезпеченість, зрошення, підземні води, поверхневі води, річковий стік, структура водокористування, типізація

Continue reading ‘Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай’ »