Posts tagged ‘поверхневі води’

Якість поверхневих вод басейну річок Тиса — Тур

УДК 504.45: 556.1  (477.87)

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ, А.В. ФАНДАЛЮК, канд. с.-г. наук, Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Е.Й ОСІЙСЬКИЙ, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса

М.П. СКОБЛЕЙ, Державна екологічна інспекція Закарпатської області

 Розглянуто результати аналізу якості води річок басейну Тиса – Тур за комплексною екологічною оцінкою, яка включає фізико-хімічні елементи якості поверхневих вод, кисневий режим, водневий показник (pH), масову концентрацію іонів амонію, нітрит- та нітрат-іонів, загального азоту, розчинених ортофосфатів, загального фосфору і  важких металів (кадмій, плюмбум, нікель) За результатами проведених аналітичних гідрохімічних досліджень та оцінок хімічних елементів якості відповідно до Транснаціональної моніторингової мережі МКЗРД добрий хімічний стан у пункті моніторингу має р. Ботар, вище с. Новоселиця, витік («референційні» умови). Найменш забрудненими є притоки р. Холт, с. Хижа та р. Млиновиця, вище с. Черна, а найбільш забрудненою є р. Вештеге біля смт. Королево.

Ключові слова: якість води, басейн річки, поверхневі води, кисневий режим, нітрати, фосфати, важкі метали Continue reading ‘Якість поверхневих вод басейну річок Тиса — Тур’ »

Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа

УДК 504.453

 А.В. ЯЦИК, док. тех. наук, Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем;

І.В. ГОПЧАК, канд. геогр. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН;

Т.О. БАСЮК, канд. геогр. наук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука

Виконано екологічне оцінювання сучасного стану якості води річки Гапа на основі класифікації якості поверхневих вод суші за трьома блоками показників: сольового складу, трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників та показників специфічних речовин токсичної дії. Визначено величину інтегрального (екологічного) індексу.

Встановлено, що поверхневі води р. Гапа відповідають ІІ класу 3 категорії якості води та характеризуються, як «добрі» за станом і «досить чисті» за ступенем чистоти.

Ключові слова: річка, поверхневі води, якість води, інтегральний індекс, екологічна оцінка Continue reading ‘Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа’ »

Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай

УДК 631.67: 528.88 (15)

М.І. РОМАЩЕНКО, док. тех. наук, А.М. Шевченко, канд. с.-г. наук, С.М. Лютницький, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто сучасний рівень забезпеченості півдня України місцевими та транзитними водними ресурсами, прогнозний територіальний і галузевий дисбаланс між їх наявністю та потребою, а також доцільність і можливість підвищення водозабезпеченості населення та галузей економіки, водної безпеки регіону шляхом використання вод річки Дунай.

 Ключові слова: водна безпека, водні ресурси, водозабезпеченість, зрошення, підземні води, поверхневі води, річковий стік, структура водокористування, типізація

Continue reading ‘Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай’ »