Posts tagged ‘якість води’

Якість води в річці Рось

УДК 556.114:556.531 (075.8)

В.І. Вишневський, док. географ. наук, С.А. Шевчук канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН,

О.І. Шевченко, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів

Наведено результати моніторингу якості води в р. Рось. Встановлено зміни якісних показників за довжиною річки та в часі. Виявлено внутрішньорічні особливості якості води.

 Ключові слова: якість води, моніторинг, внутрішньорічний розподіл якісних показників води Continue reading ‘Якість води в річці Рось’ »

Якість поверхневих вод басейну річок Тиса — Тур

УДК 504.45: 556.1  (477.87)

Ю.Ю. БАНДУРОВИЧ, А.В. ФАНДАЛЮК, канд. с.-г. наук, Закарпатська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Е.Й ОСІЙСЬКИЙ, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса

М.П. СКОБЛЕЙ, Державна екологічна інспекція Закарпатської області

 Розглянуто результати аналізу якості води річок басейну Тиса – Тур за комплексною екологічною оцінкою, яка включає фізико-хімічні елементи якості поверхневих вод, кисневий режим, водневий показник (pH), масову концентрацію іонів амонію, нітрит- та нітрат-іонів, загального азоту, розчинених ортофосфатів, загального фосфору і  важких металів (кадмій, плюмбум, нікель) За результатами проведених аналітичних гідрохімічних досліджень та оцінок хімічних елементів якості відповідно до Транснаціональної моніторингової мережі МКЗРД добрий хімічний стан у пункті моніторингу має р. Ботар, вище с. Новоселиця, витік («референційні» умови). Найменш забрудненими є притоки р. Холт, с. Хижа та р. Млиновиця, вище с. Черна, а найбільш забрудненою є р. Вештеге біля смт. Королево.

Ключові слова: якість води, басейн річки, поверхневі води, кисневий режим, нітрати, фосфати, важкі метали Continue reading ‘Якість поверхневих вод басейну річок Тиса — Тур’ »

Промивка водосховищ на р. Рось як засіб поліпшення якості води

УДК 556.18

П.О. Бабій Басейнове управління водних ресурсів р. Рось,

В.І. Вишневський, док. геогр. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено відомості про гідрохімічні характеристики р. Рось та чинники, що на них впливають. Показано доцільність промивки водосховищ, яка дає змогу поліпшити якість води в річці у період, коли вона є найгіршою.

 Ключові слова: річка Рось, якість води, промивка водосховищ  

Continue reading ‘Промивка водосховищ на р. Рось як засіб поліпшення якості води’ »

Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа

УДК 504.453

 А.В. ЯЦИК, док. тех. наук, Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем;

І.В. ГОПЧАК, канд. геогр. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН;

Т.О. БАСЮК, канд. геогр. наук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука

Виконано екологічне оцінювання сучасного стану якості води річки Гапа на основі класифікації якості поверхневих вод суші за трьома блоками показників: сольового складу, трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників та показників специфічних речовин токсичної дії. Визначено величину інтегрального (екологічного) індексу.

Встановлено, що поверхневі води р. Гапа відповідають ІІ класу 3 категорії якості води та характеризуються, як «добрі» за станом і «досить чисті» за ступенем чистоти.

Ключові слова: річка, поверхневі води, якість води, інтегральний індекс, екологічна оцінка Continue reading ‘Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа’ »