(1)
Shevchuk, S.; Kozytskyi, O.; Vyshnevskyi, V. Vanished and Preserved Lakes in Pozniaky Area in Kyiv City. LRaWM 2020, 167 - 174.