(1)
Zhuravlov, O.; Shatkovskyi, A.; Vasiuta, V. Effects of Water Stress on Evapotranspiration of Soybean. LRaWM 2021, 118 - 127.