[1]
O. Zhuravlov, A. Shatkovskyi, and V. Vasiuta, “Effects of water stress on evapotranspiration of soybean”, LRaWM, no. 1, pp. 118 - 127, May 2021.