Typification of Kherson region by water availability for irrigation and its environmental consequences

Keywords: water availability, ecological and reclamation condition, irrigation, irrigated land, groundwater, surface water, zoning, typification

Abstract

. The article presents the results of regional typification for the Kherson region by water availability for irrigation, taking into account the possible environmental risk as a result of the increase in irrigated area. The grouping of the territories previously differentiated by water availability into the following subtypes was performed: low rate of natural surface and groundwater water availability; sufficient rate of groundwater availability variously suitable for irrigation; high level of transit river flow availability; provided water supply of different quality from irrigation sources. Also, the territory grouping was made by the zones of ecological risk according to ecological and amelioration qualifications along with the separation of admissible ecological risk zones (potentially conditionally unstable areas with good ecological and reclamation conditions), zones of increased ecological or potentially unstable areas with the satisfactory and endangered condition), zones of sustainable ecological risk (potentially unstable areas with the unsatisfactory or very unsatisfactory land condition), zones of ecological crises development (potentially very unstable with the very unsatisfactory land condition). 

It was specified that within the Kherson region predominate the areas with low natural water supply from local surface flow in combination with the zones of increased ecological risk (Kakhovka irrigation zone) or with the zones of stable ecological risk (Oleksandrivska irrigation zone, Kalanchak irrigation system). Additional surface water supply for irrigation is provided by the main canals from the Kakhovka reservoir. Further increase in irrigation areas within these typological territories, on the one hand, can be provided with available resources on the other hand, may lead to deterioration of ecological and reclamation condition of irrigated land and aggravation of water and ecological situation, first of all, rising groundwater level.

Author Biography

A. M. Shevchenko, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph.D in agriculture

References

1. Tarariko, Yu.O., Saidak, R.V. & Soroka, Yu.V. (2019). Pidsumky ta perspektyvy doslidzhen z otsinky ta ratsionalnoho vykorystannia ahroresursnoho potentsialu silskohospodarskykh terytorii [Results and prospects of research on evaluation and rational use of agricultural potential of agricultural territories]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo. №2. [in Ukrainian].
2. Romashchenko, M.I., & Tarariko, Yu.O. (Ed). (2017). Meliorovani ahroekosystemy. Otsinka ta ratsionalne vykorystannia ahroresursnoho potentsialu Ukrainy (zony zroshennia i osushennia) [Reclamated agroecosystems. Evaluation and rational use of agricultural potential of Ukraine (irrigation and drainage zones)]. Kyiv, Nizhyn : Vydavets PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].
3. Romashchenko, M. I., Husyev, Yu. V., Shatkovskyi, A. P., Saidak, R. V., & Yatsyuk, M. V. etal. (2020). Vplyv suchasnykh klimatychnykh zmin na vodni resursy ta silskohospodarske vyrobnytstvo [Impact of modern climate change on water resources and agricultural production]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 1. 5-22. [in Ukrainian].
4. Shevchenko, O.L. et al. (2019). Zminy resursiv gruntovykh i mizhplastovykh vod v umovakh hlobalnoho poteplinnia klimatu [Changes in soil and interplastic water resources in the context of global climate warming]. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 3 (54), 90-91 [in Ukrainian].
5. Kovalenko, P.I. (Ed.). (2001). Suchasnyi stan, osnovni problemy vodnykh melioratsii ta shliakhy yikh vyrishennia [The current state, the main problems of water reclamation and ways of solving them]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].
6. Zubets, M.V, Kovalenko, P.I., & Mykhailov, Yu.O. (2008). Problemy vykorystannia meliorovanykh zemel v Ukraini [Problems of land use in Ukraine]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 96, 3-13. [in Ukrainian].
7. Naukovi osnovy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia zroshuvanykh zemel Ukrainy [Scientific foundations of protection and rational use of irrigated lands of Ukraine]. (2009). Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].
8. Baliuk, S.A., Romashchenko, M.I., & Truskavetski, R.S. (Ed.). (2015). Melioratsiia gruntiv (systematyka, perspektyvy, innovatsii): kolektyvna monohrafiia [Soil reclamation (taxonomy, perspectives, innovations): collective monograph]. Kherson: Hrin D.S. [in Ukrainian].
9. Stratehiia zroshennia ta drenazhu v Ukraini na period do 2030 roku [Irrigation and drainage strategy in Ukraine until 2030.]: Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy № 688-r. (2019, August 14). Uriadovyi kurier, 170. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80 [in Ukrainian].
10. Plan zakhodiv z realizatsii Stratehii zroshennia ta drenazhu v Ukraini na period do 2030 roku [Action Plan for the implementation of the Irrigation and Drainage Strategy in Ukraine for the period up to 2030]: Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1567-r. (2020, October 21). Retrieved from: https:// www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-strategiyi-zroshennya-ta-drenazhu-s211020 [in Ukrainian].
11. Normatyvy ekolohichno bezpechnoho zroshennia, osushennia, upravlinnia polyvamy ta vodovidvedenniam [Standards of environmentally friendly irrigation, drainage, irrigation and drainage management]: Skhvaleno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy № 766. (2020, September 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
12. Shevchenko, A.M., & Drachynska, E.S. (2003). Typizatsiia stepovoi zony Ukrainy za potentsiinoiu stiikistiu landshaftiv do rozvytku dehradatsiinykh protsesiv pry zroshenni [Typification of the steppe zone of Ukraine according to the potential resistance of landscapes to the development of degradation processes during irrigation]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 89, 126-135 [in Ukrainian].
13. Zhovtonoh, O.I. (2016). Zakonomirnosti staloho funktsionuvannia pryrodno-ahromelioratyvnykh system z urakhuvanniam intehrovanoho planuvannia vodozemlekorystuvanniam. Intehrovane upravlinnia vodnymy i zemelnymy resursamy na meliorovanykh terytoriiakh: Monohrafiia [Integrated management of water and land resources in reclaimed areas: Monograph]. Kyiv: Ahrarna nauka, 358-378. [in Ukrainian].
14. Didenko, N.O. (2017). Stan vykorystannia zroshuvanykh zemel. Meliorovani ahroekosystemy. Otsinka ta ratsionalne vykorystannia ahroresursnoho potentsialu Ukrainy (zony zroshennia i osushennia) [Reclaimed agroecosystems. Assessment and rational use of agro-resource potential of Ukraine (irrigation and drainage zones)]. M.I. Romashchenka & Yu.O. Tarariko (Ed). Kyiv; Nizhyn : Vydavets PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].
15. Romashchenko, M.I., Shevchenko, A.M. & Liutnytskyi, S.M. (2017). Stan ta shliakhy pidvyshchennia vodozabezpechenosti pivdennoho rehionu Ukrainy vodnymy resursamy richky Dunai [Status and ways to increase the water supply of the southern region of Ukraine with water resources of the Danube River]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 105, 12 - 21. [in Ukrainian].
16. Tretiak, A.M., Budziak, O.S., & Tretiak, V.M. etal. (2017). Ekolohiia zemlekorystuvannia : navch. posib [Land use ecology : tutorial]. Tretiaka A.M. (Ed). Kyiv: Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia. [in Ukrainian].
17. Zhovtonoh, O., Polishchuk, V., & Chorna, K. (2020). Konsolidatsiia zemel i stvorennia orhanizatsii vodokorystuvachiv dlia staloho vykorystannia i vidnovlennia zroshennia [Land consolidation and creation of water user organizations for sustainable use and restoration of irrigation]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok. 7(26), 92-102. [in Ukrainian].
18. Palamarchuk, M.M., & Zakorchevna, N.B. (2001). Vodnyi fond Ukrainy. Dovidkovyi posibnyk [Water Fund of Ukraine. Reference guide]. V.M. Khorieva, K.A. Aliieva (Ed). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].
19. Vyshnevskyi, V.I. (2000). Richky i vodoimy Ukrainy: stan i vykorystannia: Monohrafiia [Rivers and reservoirs of Ukraine: state and use: Monograph]. Kyiv: Vipol. [in Ukrainian].
20. Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Khersonskii oblasti u 2019 rotsi [Regional report on the state of the environment in the Kherson region in 2019]. (2020). Kherson. Retrieved from: https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report/2019/Hersonska%20oblast.pdf. [in Ukrainian].
21. Metodyka otsinky i prohnozu ekoloho-melioratyvnoho stanu meliorovanykh zemel. Chastyna 1. Metodyka otsinky i prohnozu ekoloho-melioratyvnoho stanu i stiikosti zemel pry zroshenni [Methods of assessment and forecast of ecological and reclamation condition of reclaimed lands. Part 1. Methods of assessment and forecast of ecological and reclamation status and stability of lands under irrigation.].(2002). Posibnyk 2 do VBN 33-5.5-01-97 «Orhanizatsiia i vedennia ekoloho-melioratyvnoho monitorynhu». Kyiv. [in Ukrainian].
22. Metodychni rekomendatsii z obgruntuvannia kompleksnoho zakhystu meliorovanykh terytorii vid pidtoplennia, zatoplennia ta dehradatsii gruntiv [Methodical recommendations on substantiation of complex protection of reclaimed territories from flooding, inundation and soil degradation]. (2010). Kyiv.: IHiM UAAN. [in Ukrainian].
23. Shevchenko, A. M., & Bozhenko, R. P. (2013). Ekoloho-melioratyvna kvalifikatsiia zemel – osnova yikh staloho vykorystannia [Ecological and reclamation qualification of lands is the basis of their sustainable use]. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk. Zemlerobstvo, 85, 78-88. Kyiv: VP «Edelveis». [in Ukrainian].
24. Stan pidzemnykh vod Ukrainy, shchorichnyk [State of groundwater in Ukraine: yearbook.]. (2021). Kyiv: Derzhavna sluzhba heolohii ta nadr Ukrainy, Derzhavne naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «Derzhavnyi informatsiinyi heolohichnyi fond Ukrainy». [in Ukrainian].
Published
2022-06-28
How to Cite
Shevchenko, A., Bozhenko, R., & Lyutnitsky, S. (2022). Typification of Kherson region by water availability for irrigation and its environmental consequences. Land Reclamation and Water Management, (1), 60 - 70. https://doi.org/10.31073/mivg202201-314