Accelerating changes to overcome the water crisis in Ukraine

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ПРИСКОРЕННЯ ЗМІН ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів 22 березня 2023 р, Київ.

DOI: https://doi.org/10.31073/mivg2023

Завантажити PDF матеріали конференції   

Яцюк М.В. Сучасні аспекти стану управління водними ресурсами в Україні

SnizhkoS. DidovetsI., ZapototskyiS., ShevchenkoO., BronstertA. Vulnerability assessment of water sector of Ukraine to climate change: regional aspect

Краснолуцький О.В., Погосян Г.А., Жук В.М., Гопчак І.В., Шпанчик М.М. Досягнення цілей сталого розвитку із забезпечення чистої води і санітарії

Вожегова Р.А. Відновлення зрошення – умова забезпечення продовольчої безпеки України

KuzmychLyudmyla, HsuHuang-Hsiung, YuanMei-Hua, Kuo Shih-Yun.International experience in the organizational provision of water resources management

Жовтоног О.І. Відновлення та розвиток меліорації земель у контексті сучасних викликів та європейської інтеграції України

Гопчак І.В., Жук В.М., Басюк Т.О. Наслідки військових дій на водні ресурси України

Книш В.В. Доцільність і перспективи виробництва пелет у ДП ДГ «Андріївське» з аграрної біомаси

Шумигай І.В., Коніщук В.В. Моніторинг якості поверхневих вод           природного заповідника «Древлянський»

Онанко Ю.А. Кінетична модель початкової стадії процесу затримання колоїдів зернами сокирниту

Морозова Т.В. Оцінка стану малих річок за комплексом окиснювально-відновлювальних показників

Яцюк М.В., Сидоренко О.О., Цвєтова О.В., Тураєва О.В., Нечай О.М. Закономірності впливу змін клімату на водні ресурси Полісся України

Жовтоног О.І., Яцюк М.В., Поліщук В.В., Матяш Т.В., Бутенко Я.О., Усатий С.В., Салюк А.Ф., Воропай Г.В., Книш В.В. Оцінка збитків, завданих меліоративним системам на місцевому рівні внаслідок війни

Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф. Характеристика гідроекологічного стану водних ресурсів верхів’я р. Прип’ять у межах Волинської області

Мацелюк Є.М., Чарний Д.В., Левицька В.Д., Мацелюк М.Є. Технологічні рішення для очищення води із місцевих джерел питного водопостачання

Шатковський А.П., Журавльов О.В., Васюта В.В., Черевичний Ю.О., Калілей В.В., Щербатюк М.В. Закономірності впливу метеопараметрів на           формування еталонної евапотранспірації

Дідковська Л.І. Значення водоресурсного потенціалу України для забезпечення сталості повоєнного  агропродовольчого виробництва

Ковальчук В.П., Бутенко О.Я., Войтович О.П.,Ковальчук П.І., Салюк А.Ф. Удосконалення методу Штойко за даними ДЗЗ та натурними спостереженнями

Ковальчук П.І., Яцюк М.В., Ковальчук В.П., Балихіна Г.А., Нечай О.М., Демчук О.С. Математичне моделювання динамікиводно-болотних екосистем при зміні клімату

Воропай Г., Кузьмич Л., Молеща Н., Харламов О., Котикович І.Формування водного режиму ґрунту на осушуваних землях в сучасних умовах змін клімату

Кузьмич А., Гапонюк М., Кузьмич С., Волк П., Рокочинський А. Передумови для проведення адаптивних заходів на меліорованих землях Волині (на прикладі Цирської осушувальної системи)
 
Лавренко С., Лавренко Н., Мринський І., Ревтьо О., Максимов М., Діденко Н., Лиховид П. Екологічні проблеми ґрунтового і лісового фондів у воєнний та повоєнний період в Україні

Полятикіна О.О., Коротецький В.П. Запобігання біологічним перешкодам водних екосистем на територіях  природно-заповідного фонду

Рильський О.Ф., Домбровський К.О., Петруша Ю.Ю., Гвоздяк П.І. Створення нових біотехнологічних екосистем для покращення якості сучасних вод           малих річок Степової та Лісостепової зони України

Шепель А.В.Продуктивність соняшнику в основних та проміжних посівах на півдні України при дощуванні

Грановська Л., Бутрим О., Заруба Д. Фіскальні методи регулювання сільськогосподарського землекористування на засадах низьковуглецевого розвитку

Зосимчук М.Д., Зосимчук О.А., Ходневич В.І., Гуранець Т.Д. Перспективи вирощування кукурудзи на зерно в зоні Західного Полісся

Коптюк Р.М., Рокочинський А.М., Волк П.П., Фроленкова Н.А. Удосконалення методу оцінювання екологічноїефективностімеліоративногопроєкту

Didenko N. Soil database for the development of soil properties envelope

Котикович І., Воропай Г., Бабіцька О., Харламов О., Савчук Д. Заходи захисту територій від підтоплення на прикладі басейну річки Каланчак

Усатий С.В., Усата Л.Г. Дренажні води як альтернативне джерело води для краплинного зрошення

Мєдвєдєва О.О. Стан і перспектива використаннядренажних систем Дивізійської окремої територіальної громади Одещини

Волк П.П., Гапонюк М.М., Волк Л.Р., Рокочинський А.М. Оцінка ефективності роботидренажу осушуваних земель у критичних умовах

Рижова К.І., Добрянський О.І. Еколого-економічна безпека водних ресурсів – фактор забезпечення сталого розвиткуУкраїни

Грановська Л.М., Бутрим О.В, Іванов В.І. Розвиток меліорацій – один із важливих заходів адаптації до змін клімату

Мєдвєдєв О.Ю. Перспектива використання для зрошення основних водотоків південного заходу Одещини

Лук’янчук О.П., Гапонюк М.М., Кузьмич А.А.,            Волк П.П., Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Удосконалення технологій водорегулювання осушуваних мінеральних ґрунтів

Шестопалов В.М., Овчиннікова Н.Б. Лікування хлоридно-сульфатними мінеральними водами; сучасний стан, пропозиції використання

Онопрієнко Д.М. Ефективність застосування хімігаціїпри поливах  сільськогосподарських культур дощуванням

Тараріко Ю., Писаренко П., Сайдак Р., Сорока Ю. Оцінка вологозабезпечення території в умовах сучасних кліматичних змін на прикладі Східного Лісостепу України

Гапіч Г.В., Чушкіна І.В. Оцінка гідроекологічного стану річки Чаплинка після проведення заходів з розчистки русла

Левицька В. Аналіз існуючих технологій та конструкцій споруд очищення поверхневих вод Дніпровських водосховищ

Гопчак І.В., Басюк Т.О. Оцінка екологічного стану басейну річки Устя за рівнем антропогенного навантаження

Мосійчук Я.Б., Мосійчук А.Б. Сучасний стан водних ресурсів у басейні Дніпра на території України

Приходько Н.В., Рокочинський А.М. Підвищення ефективності функціонування зрошувальних систем на основі ресурсної оптимізації

Козлова Л.В., Малюк Т.В. Застосування розрахункового методу визначення поливного режиму черешні  за краплинного зрошення

Яцюк М.В., Сидоренко О.О., Шевченко А.М.,Усатий С.В., Лютницький С.М. Можливі наслідки надмірного зниження рівня води в Каховському водосховищі

Марисик С.В., Чарний Д.В. Визначення характеристик осаджування важких металів вітчизняними природними та штучними сорбентами

Шевченко А.М., Ромащенко М.І. Проблеми та перспективи функціонування моніторингу меліорованих земель в умовах реформування системи управління водними ресурсами та меліорацією земель

Турченюк В.О., Рокочинський А.М., Приходько Н.В. Ефективність роботи дренажу рисових зрошувальних систем та шляхи її підвищення

Ромащенко М., Шевченко А., Войтович І., Сайдак Р., Усатий С. Про стан та шляхи підвищення рівня водозабезпечення південних і південно-східних           регіонів України

Войтович І.В., Брюзгіна Н.Д., Бойко Г.Я. Підвищення експлуатаційної надійності ГТС систем захисту від підтоплення та затоплення

Мандзик В. Формування концепції резилієнтності водогосподарського комплексу України в умовах зовнішніх викликів і загроз

Доценко В.І., Ткачук Т.І. Застосування інформаційних технологій при побудові поздовжного профілю закритої зрошувальної мережі

Яцюк М., Сайдак Р., Матяш Т., Сорока Н., Пашкова М., Крученюк А. Довгостроковий прогноз витрат води в гирлі річки Південний Буг з урахуванням кліматичних змін

КоваленкоВ.В., Шинкаренко І.Ю., Запорожченко В.Ю. Метод розрахунку запасів грунтової вологи як інструмент моніторингу вологозабезпеченості

OnankoA.P., DmytrenkoO.P., Kulish M.P., Pinchuk-RugalT.M., Popruzhko V.M., Charnyi D.V., Matselyuk E.M., OnankoY.A. Synergy of anelastic and elastic deformations in SiO2, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide, polyvinylchloride, polyethylene

Мельничук Ф., Гордієнко О., Алєксєєва С. Сучасні методи оцінки токсичності водних екосистем на прикладі донних відкладів

Ромащенко М.І., Пантелеєв В.П., Сайдак Р.В. Систематизація світового досвіду формування тарифів на воду для зрошення

Власова О.В., Войтович І.В., Шевченко І.А., Бондар О.В. Оцінка впливу наслідків руйнування водопропускної споруди на басейн річки Ірпінь методами дистанційного зондування

Сидоренко О., Коротецький В., Улицький О. Моніторинг водних об’єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства

Шевченко А.М. Забудова заплави річки Ірпінь – чинник зниження її оборонного значення

Ткачук А.В., Ткачук Т.І. Кліматична надійність режимів зрошення

Ромащенко М.І., Яцюк М.В., Войтович І.В., Мацелюк Є.М. Перспективи відновлення зрошення, будівництва систем водопостачання, водовідведенняв Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях

Коломієць С.С. Шляхи удосконалення планів управління водними ресурсами за басейновим принципом

Рудаков Л.М. Зникнення малих річок в межиріччі Коноплянки та Дніпра внаслідок створення накопичувачів промислових відходів

Новохацький М.Л., Майданович Н.М. Оцінка можливих збитків для виробництва основних сільськогосподарських культур в 2023 році внаслідок військової агресії

Коломієць С.С., Ромащенко М.І., Діденко Н.О., Сардак А.С. Динаміка вмісту нітратів у поровому розчині за зміни вологонасичення грунту

Кахнич П.Ф., Люсак А.В. Захист населених пунктів від шкідливої дії вод, забруднених внаслідок військових дій

Чугай Є.О., Коптюк Р.М., Волк П.П., Рокочинський А.М. Необхідність та шляхи підвищення енергетичної і загальної ефективності функціонування дренажних польдерних систем у сучасних змінюваних умовах

Запорожченко В.Ю., Коваленко В.В. Вплив частоти випадіння дощів на зволоженість грунту в Україні

Волк Л.Р., Довбенко І.Е. Актуальність досліджень коефіцієнта гідравлічного опору в трубах

Воротинцева Л.І., Захарова М.А., Панарін Р.В. Розвиток меліорації земель у контексті забепечення цілей сталого розвитку та продовольчої безпеки

Рой С., Резніченко Н. Вплив підґрунтового краплинного поливу водою Каховської зрошувальної системина водоспоживання кукурудзи

Любченко В.В., Стрепетова Х.В. Захист від затоплення села Радевичеве Широківського району Дніпропетровської області

Волошин М.М. Енергозберігаюча водоподача насосних станцій

Носоненко О. А., Захарова М. А., Воротинцева Л.І. Якість зрошувальних вод як чинник збереження родючості ґрунтів півдня України

Зубенко В.О., Радько В.І. Альтернативні джерела водопостачання в територіальних громадах Кіровоградської області

Боженко Р.П. Особливості сучасного стану Тясминської осушувально-зволожувальної системи

Вожегова Р.А., Біднина І.О., Томницький А.В., Шарій В.О. Рекомендації, спрямовані на збереження та підвищення родючості зрошуваних земель в  південному регіоні України