Закономірності профільної мінливості властивостей осушуваних торфових грунтів

  • S. Kolomiyets Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • S. Kika Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: фізичні і водно-фізичні властивості, профільна мінливість, структура порового простору торфу

Анотація

За удосконаленими лабораторними методами досліджень водоутримувальної здатності охарактеризовані закономірності профільної мінливості фізичних та водно-фізичних властивостей торфових ґрунтів, у т. ч. значень їх найменшої вологоємності (НВ) та мінливості структури порового простору під впливом меліоративного землеробства.

Посилання

1. Торфово-земельний ресурс України (концепція комплексного використання) / за ред. В.П. Ситника, Р.С. Трускавецького. Харків: ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського», 2010. 71 с.
2. Эколого-экономическое обоснование мелиорации торфяно-болотных комплексов и технологии их рационального использования / под общей ред. проф. Ю.А. Мажайского. Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. – 302 с.
3. Зайдельман Ф.Р., Шваров А.П. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных почв, их агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация. Москва: Изд. МГУ, 2002. 168 с.
4. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Гол. ред. В.В. Коніщук. Київ: ТОВ «НВП«Інтерсервіс», 2014. 300 с.
5. Сільськогосподарське використання осушуваних земель гумідної зони України. Методичні рекомендації. Київ: Аграрна наука, 2000. 75 с.
6. Копытовских А.В., Бохонко В.И. Эффективность осушения болотных экосистем в Белорусском Полесье // Экологическое состояния природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий: Сб. научных трудов / Под общей ред. Ю.А. Мажайского. Рязань: Мещерский филиал ГНУ ВНИИГИМ Россельхозакадемии, 2008. Вып. 3. С. 344-348.
7. Коломієць С.С., Пилипчук І.М. Екологічно збалансоване використання осушуваних торфовищ у меліоративному землеробстві // Меліорація і водне господарство. 2017. Вип. 105. С. 67-70.
8. Коломієць С.С. Екологічна характеристика ґрунту. // Вісник аграрної науки. 1999. № 12. С. 9-13.
9. Спосіб визначення структури порового простору ґрунтів (дисперсних середовищ) : пат. 45287 Україна. МПК G01N 15/08 ; заявл. 04.12.2008 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21.
10. ДСТУ ISO 11274:2001. Якість ґрунту. Визначення водоутримувальної характеристики. Лабораторні методи. Київ : Держстандарт України, 2003. 24 с. (Національний стандарт України).
11. ДСТУ ISO 11276:2001. Якість ґрунту. Визначення тиску порової води. Метод з використовуванням тензіометрів. Київ : Держстандарт України, 2003. (Національний стандарт України).
12. Розробити метод визначення найменшої вологомісткості різних типів ґрунтів з урахуванням їхньої водоутримувальної характеристики: звіт про НДР (заключний, 2014-2015 рр.). № ДР 0113U007808 / ІВПіМ НААН. Київ, 2015. 101 с.
Опубліковано
2017-12-24