Методика розрахунку вертикальних дренажів із сифонним водовідбором інфільтраційних вод

  • P. D. Khoruzhyy Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • V. D. Levytska Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: вертикальний дренаж, свердловина, сифонний водовід, водоприймальний збірний колодязь, радіус впливу зниження рівнів води, витрата води, гідравлічні опори, траційні води

Анотація

Проаналізовано ефективність роботи вертикальних ерліфтних дренажних систем Лівобережжя Каховського водосховища в межах масиву Кам’янський Під. Встановлено, що ерліфтні дренажні системи не ефективні через низький КПД ерліфтних установок, що обумовлено постійним зниженням дебіту свердловин унаслідок кольматації їх фільтрів пластівцями гідроксиду заліза, що утворюється в результаті взаємодії повітря, яке нагнітається компресорними станціями до свердловин, та дренажною водою, яка містить колоїдний гідрокарбонат заліза. Запропоновано підвищити ефективність роботи протифільтраційних споруд
шляхом переобладнання ерліфтної системи водовідбору з дренажних свердловин на сифонну систему. Наведено методику розрахунку вертикального дренажу із сифонною системою водовідведення безнапірних підземних вод на основі гідравлічних, гідрогеологічних і техніко-економічних розрахунків сумісної роботи всіх взаємодіючих споруд системи протифільтраційного захисту. На основі розрахунку взаємодіючих дренажних свердловин для визначення витрати
води з кожної свердловини та зниження статичного рівня води розроблено алгоритм розрахунку вертикального дренажу з сифонною системою водовідбору. Алгоритм включає дев’ять взаємопов’язаних блоків та розрахунки згідно із формулами наведеної методики. Встановлено, що витрати води з дренажних свердловин при сифонному способі водовідбору залежать від глибини Н, кількості взаємодіючих свердловин n, відстані між свердловинами l, питомого гідравлічного опору А, радіуса водозабірної свердловини r, висоти вакууму Нвак., коефіцієнта фільтрації водоносного шару Кф, радіуса депресійної воронки R свердловини, взаємодії та дебіту свердловин і багатьох інших факторів, а оптимальні параметри сифонної системи забору води з дренажних свердловин визначаються розрахунками за запропонованою методикою шляхом ітерації.

Біографії авторів

P. D. Khoruzhyy, Інститут водних проблем і меліорації НААН

доктор технічних наук

V. D. Levytska, Інститут водних проблем і меліорації НААН

аспірант

Посилання

1. Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затверджена Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст. 146 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4836-17.
2. Хоружий П.Д. Крученюк В.Д. Аналіз роботи дренажних свердловин з ерліфтною системою водовідбору // Меліорація і водне господарство, 2004 Вип.91. Київ: Аграрна наука, С. 209-218.
3. Хоружий П.Д. Левицька В.Д. Шляхи покращення роботи комплексу захисних споруд Кам’янського Поду // Меліорація і водне господарство, 2016. Вип. 104. Київ: С. 119-125.
4. Левицька В.Д. Аналіз сучасного стану та шляхи покращення роботи Камянка-Дніпровської протифільтраційної завіси // Збірник статей наук.-практ. конференції: Вода: проблеми і шляхи вирішення. м.Рівне 5-8 липня 2017 р. Житомир: вид-во ЕЦ «Укрекобіокон» 2017. С. 196-200.
5. Заключний звіт НДР за договором № 677 «Дослідити, науково обгрунтувати та розробити технологічні заходи по інтенсифікації роботи дренажних свердловин з ерліфтною системою водовідбору» ІГіМ УААН. Київ 2005. 25 с.
6. Хомутецька Т.П. Енергоощадне водопостачання. Київ: Аграрна наука, 2016. 304 с.
7. Сташук В.А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами. Дніпропетровськ: ВАТ «Видавництво «Зоря», 2006. 480 с.
8. Хоружий П.Д. Расчет гидравлического взаимодействия водопроводных сооружений. Львов: Вища школа, 1983. 152 с.
9. Бочевар Ф.М. Теория и практические методы гидрогеологических расчетов эксплуатационных запасов подземных вод. Москва: Недра 1968. 328 с.
10. Jakovlev V.V., Svirenko L.P., Chebanov O.J., Spirin O.I. Rising groundwater levels in Northerneastern Ukraine: hazardous trends in urban areas/Current problems of Hydrogeology on urban areas. Urban agglomerates and indusrial centers. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2011. P. 221-241.
11. Олейник А.Я. Гидродинамика дренажа. Київ: Наукова думка, 1981. 284 с.
12. Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання. Київ: Аграрна наука, 2008. 534 с.
Опубліковано
2017-12-24