The method of calculation of vertical drain performance when using siphon drains for infiltration water intake

  • P. D. Khoruzhyy Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • V. D. Levytska Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: vertical drainage, wells, siphon water pipeline, water receiving collecting well, radius of influence of water levels decrease, water flow, hydraulic supports, infiltration water

Abstract

The efficiency of the vertical air-lift drainage systems of the left bank of the Kakhovka water reservoir within the Kamenskiy Pod massif is analyzed. It is established that air-lift drainage systems are not effective because of low efficiency of air-lift systems caused by a constant decrease in production rates due to the flotation of their filters with flakes of ferric hydroxide that is formed as a result of the interaction of air pumped by compressor stations to the wells and drainage water containing colloidal hydrogen carbonate gland. It is proposed to increase the efficiency of the operation of anti-filtration structures by means of re-equipping the air-lift system from the drainage wells to the siphon system. The technique for calculating vertical drainage with a siphon drainage system of gravity groundwater is presented on the basis of hydraulic, hydrogeological and technical-economic calculations of the joint operation of all interacting structures of the anti-filtration protection system. Based on the calculation of the interacting drainage wells, an algorithm for calculating vertical drainage with a siphon tapping system has beendeveloped to determine the flow rate from each well and to reduce the static water level. The algorithm includes nine interrelated blocks and calculations using the formulas of the above methodology.
It has been established that the water flow from the drainage wells with the siphoning method of water abstraction depends on the depth H, the number of interacting wells , the distance between the wells , the specific hydraulic resistance A, the radius of the water intake well r, the vacuum height Hvac., The aquifer layer filtration coefficient, a depression funnel R of a well, well production rate and many other factors, and the optimum parameters of a siphon system for withdrawing water from drainage wells aredetermined by calculations according to the proposed technique by iteration.

Author Biographies

P. D. Khoruzhyy, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Dr. habil.

V. D. Levytska, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D. student

References

1. Zagalnoderzhavna cіlova programa rozvytku vodnogo gospodarstva ta ekologіchnogo ozdorovlennya baseynu rіchky Dnіpro na perіod do 2021 roku, zatverdzhena Zakonom Ukrayiny vіd 24 travnya 2012 roku № 4836-VI. Vіdomostі Verhovnoyi Rady (VVR), 2013, № 17, st. 146 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4836-17.
2. Horuzhyy P.D. Kruchenyuk V.D. Analіz roboty drenazhnyh sverdlovyn z erlіftnoyu systemoyu vodovіdboru // Melіoracіya і vodne gospodarstvo, 2004 Vyp.91. Kyyiv: Agrarna nauka, S. 209-218.
3. Horuzhyy P.D. Levycka V.D. Shlyahy pokraschennya roboty kompleksu zahysnyh sporud Kam’yanskogo Podu // Melіoracіya і vodne gospodarstvo, 2016. Vyp. 104. Kyyiv: S. 119-125.
4. Levycka V.D. Analіz suchasnogo stanu ta shlyahy pokraschennya roboty Kamyanka-Dnіprovskoyi protyfіltracіynoyi zavіsy // Zbіrnyk statey nauk.-prakt. konferencіyi: Voda: problemy і shlyahy vyrіshennya. m.Rіvne 5-8 lypnya 2017 r. Ghytomyr: vyd-vo EC «Ukrekobіokon» 2017. S. 196-200.
5. Zaklyuchnyy zvіt NDR za dogovorom № 677 «Doslіdyty, naukovo obgruntuvaty ta rozrobyty tehnologіchnі zahody po іntensyfіkacіyi roboty drenazhnyh sverdlovyn z erlіftnoyu systemoyu vodovіdboru» ІGіM UAAN. Kyyiv 2005. 25 s.
6. Homutecka T.P. Energooschadne vodopostachannya. Kyyiv: Agrarna nauka, 2016. 304 s.
7. Stashuk V.A. Ekologo-ekonomіchnі osnovy baseynovogo upravlіnnya vodnymy resursamy. Dnіpropetrovsk: VAT «Vydavnyctvo «Zorya», 2006. 480 s.
8. Horuzhyy P.D. Raschet gydravlycheskogo vzaymodeystvyya vodoprovodnyh sooruzhenyy. Lvov: Vyscha shkola, 1983. 152 s.
9. Bochevar F.M. Teoryya y praktycheskye metody gydrogeologycheskyh raschetov ekspluatacyonnyh zapasov podzemnyh vod. Moskva: Nedra 1968. 328 s.
10. Jakovlev V.V., Svirenko L.P., Chebanov O.J., Spirin O.I. Rising groundwater levels in Northerneastern Ukraine: hazardous trends in urban areas/Current problems of Hydrogeology on urban areas. Urban agglomerates and indusrial centers. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2011. P. 221-241.
11. Oleynyk A.Ya. Gydrodynamyka drenazha. Kyyiv: Naukova dumka, 1981. 284 s.
12. Horuzhyy P.D., Homutecka T.P., Horuzhyy V.P. Resursozberіgayuchі tehnologіyi vodopostachannya. Kyyiv: Agrarna nauka, 2008. 534 s.
Published
2017-12-24
How to Cite
Khoruzhyy, P., & Levytska, V. (2017). The method of calculation of vertical drain performance when using siphon drains for infiltration water intake. Land Reclamation and Water Management, 106(2), 102 - 108. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/105