Potential of bioproductivity of drained lands of Ukraine

  • Yu O Tarariko
  • I T Slyusar
  • G I Lychuk
  • A M Berdnikov
  • A O Melnychuk
  • N G Steciuk
  • N D Zosymchuk
Keywords: bioproductivity, drained lands, water-air regime, arable lands, agricultural lands, field, forage and energy crops, restoration

Abstract

The purpose of the work is based on the generalization of the results of long-term researches of scientific institutions of the NAAN in the Livoberezhnyy, Pravoberezhnyy, Western Polissya, as well as on intrazonal soils of river floodplains to substantiate the need to restore the effective use of melioration arable land and natural forage lands of the humid zone on the basis of evaluation of their potential bioproductivity for optimization of water -air, nutrient regimes, crop rotation and other factors.   In the conditions of the floodplain of the rivers in the vegetation specialization of agrarian production, the maximum productivity of the crop rotation: 1, 2 - corn for grain, 3 - soybeans, buckwheat on the background of the mineral fertilizer system will reach the level of 9 t f.unit / ha. For livestock specialization in crop rotation, which provides close to optimal ration of feeding of milk cattle: 1, 2 - corn for grain, 3 - soybeans, 4 - corn for silage, perennial grasses, sylvia permeated leaves, productivity of arable land under optimal conditions of moisture and nutrition will be 10 tons of f. units per hectare. According to the bioenergy specialization of production activity, it may be most expedient to grow Salix triandra L. with a difference in terms of planting in 1 year - 40 t / ha of dry matter.

Regarding the conditions of the Left Bank Polissya for well-cultivated sod-  podzolic soils in the conditions of humidity and nutrition, which are close to optimal ones, it is possible to recommend 4-field crop rotation: 1 - winter and spring crops, 2 - clover, lupine, 3 -  milk-waxy corn or grain and 4 - potatoes with an expected productivity of 12 t f.unit / ha. Such crop rotation, which involves the production of coarse and juicy fodder, is suitable for introduction in the presence of a developed livestock industry. In the absence of livestock breeding with a purely planting crop specialization, it is possible to recommend a 3-fiel crop rotation with the production of only commercial crop production: 1 - winter and spring crops, 2 - potatoes, 3 - maize for grain and productivity level of 12 t f. unit / hа.

        In the Right-bank Polissya, the highest yield was observed at the cultivation of a mixture of grass (Phléum praténse L. + Bromus inermis + Agropyrum glaucum R.) - 9 t / ha of dry matter. In the meliorationed arable lands of the region, the expected level of productivity of crop rotation: 1 - cereals 2 - milk-waxy corn, 3 - lupine, 4 - clover will be at level of 11 t / ha of dry matter. The bioenergy trend of agrarian production is the productivity of crop rotation: 1 - maize for silage, 2 - clover can reach 13 t / ha of dry matter.

   In Western Polissya, the grass-mixed Galega oritalis L.50% + Bromus inermis 50% provide at a level of 10 t f. unit / ha. On organic soils - feed  crop rotation: 1 - Rhaponticum Transbaikal, 2 - Galega oritalis L., 3 - Raphanus sativum d., 4 – Echinochloa flumentacea will be able to receive 17 t f.unit / ha, on sod-podzolic soils of crop rotation: 1 - Rhaponticum Transbaikal, 2 - Lotus corniculatus, 3 - Raphanus sativum d., 4 - Echinochloa flumentacea will be able to receive at the level of 12 t f. unit / ha.

From one-year grassy energy crops, sugar sorghum produces - 22 t / ha of dry matter, from perennial herbaceous Miscánthus  - 24 t / ha of dry matter, Salix triandra L. provides 55 t / ha for the 3rd year, Salix viminalis L. of domestic selection -   52 t / ha, Swedish selection - 84 t / ha of dry matter.

References

1. Romashchenko, M.I. (2015). Rayonuvannya terytoriyi Ukrayiny za rivnem zabezpechenosti hidrotermichnymy resursamy v umovakh hlobalʹnykh klimatychnykh zmin. [The zoning of the territory of Ukraine on the level of availability of hydrothermal resources in the conditions of global climate change] Zbirka naukovykh pratsʹ, prysvyachena Mizhnarodnomu roku gruntiv ta Mizhnarodnomu dnyu gruntu, yakyy vidznachayutʹ shchorichno 5 hrudnya «Grunty ta melioratsiya: mynule i maybutnye». Kyiv. [in Ukrainian].
2. Romashchenko, M.I., & Tarariko, Yu.O. (2017). Meliorovani ahroekosystemy. [Melioration of agroecosystems] Nizhyn: Vydavnytstvo PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].
3. Kovalenko, P.I. (2016) Intehrovane upravlinnya vodnymy i zemelʹnymy resursamy na meliorovanykh terytoriyakh [Integrated management of water and land resources in the m reclaimed territory] monohrafiya. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].
4. Romashchenko, M.I., Vozhehova, R.A., & Shatkovsʹkyi, A.P. etal. (2017). Naukovi zasady rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky pivdennoho rehionu Ukrayiny [Scientific principles of development of the agrarian sector of the economy of the southern region of Ukraine]. Kherson: OLDI-PLYUS. [in Ukrainian].
5. Romashchenko, M.I., Tarariko, Yu.O., & Kovalenko, P.I. (2015). Kontseptsiya efektyvnoho vykorystannya osushuvanykh zemelʹ humidnoyi zony Ukrayiny (naukovi zasady) [The concept of the effective using of drained lands of the humid zone of Ukraine (scientific basis)]. Kyiv: TSP «Komprynt». [in Ukrainian].
6. Slyusar, I.T. (2014). Kontseptsiya efektyvnoho silʹsʹkohospodarsʹkoho vykorystannya zemelʹ humidnoyi zony Ukrayiny [Concept of effective agricultural use of land in the humid zone of Ukraine]. Kyiv: «Edelʹveys».[in Ukrainian].
7. Ryzhuk, S.M., & Slyusar, I.T. (2006). Ahroekolohichni osnovy efektyvnoho vykorystannya osushuvanykh gruntiv Polissya i Lisostepu Ukrayiny [Agroecological bases of effective use of drained soils of Polissya and Forest-steppe of Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].
8. Slyusar, I.T. etal. (2014). Pryrodookhoronne ta efektyvne vykorystannya osushuvanykh orhanohennykh gruntiv humidnoyi zony (metodychni rekomendatsiyi) [Environmental and effective use of drained organogenic soils of the humid zone (methodical recommendations)]. Kyiv. [in Ukrainian].
9. Medvedev G.A. (1970). Malorasprostranennyye kormovyye kul'tury. [Low-spread fodder crops]. Moskva: Kolos. [in Russian].
10. Vavilov, P.P., & Kondrat'yev, A.A. (1975). Novyye kormovyye kul'tury [New fodder crops]. Moskva: Ros-sel'khozizdat. [in Russian].
11. Tarariko, Yu.O., Stetsyuk, M.H., & Zosymchuk, M.D. (2018). Potentsial produktyvnosti bahatorichnykh trav v odno vydovykh ta zmishanykh posivakh na osushuvanykh torfovykh gruntakh Zakhidnoho Polissya [Potential of productivity of perennial grasses in one species and mixed crops on drained peat soils of Western Polissya]. Visnyk ahrarnoyi nauky, 2, 24-30. [in Ukrainian].
12. Royik, M.V., Hanzhenko, O.M., & Tymoshchuk, V.L. (2015). Kontseptsiya vyrobnytstva i vykorystannya tverdykh vydiv biopalyva v Ukrayini [Concept of production and use of solid biofuels in Ukraine]. Bioenerhetyka, 1, 5-8. [in Ukrainian].
13. Zaryshnyak, A.S., Balyuk, S.A., & Lisovyy, M.V. (2014). Statsionarni polʹovi doslidy Ukrayiny. [Stationary field experiments of Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka.
14. Karpusʹ M.M. et al. (1988). Dovidnyk pozhyvnosti kormiv [Handbook of nutrition of feeds]. M.M.Karpusʹ (Ed.). Kyiv: Urozhay. [in Ukrainian].
Published
2018-06-25
How to Cite
Tarariko, Y., Slyusar, I., Lychuk, G., Berdnikov, A., Melnychuk, A., Steciuk, N., & Zosymchuk, N. (2018). Potential of bioproductivity of drained lands of Ukraine. Land Reclamation and Water Management, 107(1), 59 - 66. https://doi.org/10.31073/mivg201801-119