Вплив традиційних і перспективних добрив на активність СS137 в осушуваному дерново-підзолистому ґрунті

  • М. Tаrariko Інститут агроекології та природокористування НААН
  • G. Lychuk ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Ключові слова: осушуваний дерново-підзолистий ґрунт, зерно-картопляна сівозміна, родючість, гумус, фосфор, калій, радіоцезій Сs137, полімінеральне добриво

Анотація

Метою досліджень було встановлення зміни активності Сs137 в осушуваному дерново-підзолистому супіщаному ґрунті за тривалого застосування органо-мінеральної системи удобрення та визначення ефективності позакореневого внесення полімінерального добрива на блокування надходження Сs137 в зерно тритикале. Систематичне застосування органо-мінеральної системи удобрення (Гній + NPK) в зерно-картопляній сівозміні забезпечило збільшення вмісту в ґрунті гумусу, фосфору, калію і відповідно зменшення активності радіоцезію. Обробка посівів тритикале під час вегетації полімінеральним добривом ”Макромікс“ сприяла підвищенню його врожайності та зменшенню в зерні вмісту Сs137

Посилання

1. Динаміка накопичення Сs137 у сільськогосподарських культурах. / Пристер Б.С. та ін. // Науковий вісник національного аграрного університету. 2001. С. 51 – 56.
2. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України. Київ: «Урожай», 2004. 560 с.
3. Дутов О.І. Наукові основи формування агроекосистем на радіоактивних територіях: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня докт. с-х наук. Київ: 2013. 41 с.
4. Ратошнюк В.І. Стан родючості та застосування агромеліоративних заходів на радіоактивно забруднених землях. // Землеробство. 2004. Вип. 76. С. 57-64.
5. Йоханон К.Й. Функции органического вещества, определяющие поведение радиоцезия в системе почва-растение. // Вісник аграрної науки. 1997. № 3. С. 15-18.
6. Бондарь О.И. Доступность Cs–137 и Sr–90 растениям из различных компонентов почвы. // Почвоведение. 2000. № 4. С. 439 – 445.
7. Пристер Б.С. Оценка гарантированных коэффициентов перехода радиоактивного цезия в сельскохозяйственные культуры по агрохимическим показателям почвы: Сб. науч. тр. УНИИСХР. / Проблемы сельскохозяйственной радиологии. Киев: 1991. С. 132 – 141.
Опубліковано
2017-12-24