Системна оптимізація водо- та енергокористування на рисових зрошувальних на еколого-економічних засадах

  • V. Turchenyuk Національний університет водного господарства та природокористування
  • N. Frolenkova Національний університет водного господарства та природокористування
  • A. Rokochynsky Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: системна оптимізація, природно-меліоративний режим, рисова зрошувальна система, еколого-економічні засади

Анотація

У роботі  обґрунтовано необхідність проведення  системної оптимізації  параметрів водо-та енергокористування при функціонуванні  рисових зрошувальних систем, викладені методичні підходи і результати, сформульовані підходи до вибору проектних критеріїв та умов економічної й екологічної оптимізації при побудові комплексних оптимізаційних моделей у проектах  їх реконструкції та експлуатації   з урахуванням кліматологічної стратегії управління  такими об’єктами.

Посилання

1. Рокочинський А.М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах.: монографія / За ред. акад. УААН Ромащенка М.І. Рівне: НУВГП, 2010. 351 с.
2. Рокочинский А.Н. Системная оптимизация водорегулирования на мелиорированных землях. // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья: сб. докл. междунар. науч. конф. (Минск, 14-17 сент. 2016 г.). В 2т. Т.2 / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]. Минск: Беларуская навука, 2016. С.111-114.
3. Фроленкова Н.А., Кожушко Л.Ф., Рокочинський А.М. Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами: монографія. Рівне: НУВГП, 2007. 257 с.
4. Рис в Україні: монографія / В.А. Сташук та ін. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 976 с.
5. Рис Придунав`я: [колективна монографія] / за ред. В.А. Сташука та ін. Херсон: Грінь Д.С., 2016. 620 с.
6. Карук Б.П. Экологическое обоснование проектов мелиоративных систем: конспект лекций. Киев: Изд. ВИПК Минводстроя СССР, 1989. 110 с.
7. Мендусь С.П. Обгрунтування необхідності та посилення дренованості поливних карт рисових систем (на прикладі Придунайських рисових зрошувальних систем): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації». Рівне, 2012. 21 с.
8. Карта- чек рисової системи з закритою дреною-колектором. Пат. на корисну модель № 104000, Е 02 В 13/00, 11/00. Україна. 2016. Бюл. №1.
Опубліковано
2017-12-24