Problems and main areas of irrigation and drainage development in Ukraine in a changing climate

Keywords: climate change, irrigation, drainage systems, infrastructure, modernization, restoration, Strategy

Abstract

Climate change has caused rapid soil dehydration in Ukraine; therefore sustainable agriculture will only be possible applying throughout irrigation or water regulation. Meanwhile, the use of the irrigation and drainage systems potential remains extremely unsatisfactory. In 2019, 532,000 ha were actually irrigated, and water regulation was performed on less than 300,000 ha. The purpose of the research. To analyze the existing state and substantiate the areas of the irrigation and drainage sector development to ensure the sustainable agriculture in the face of a changing climate. Materials and methods of the research. In the work, a set of methods was used: analytical, expert evaluations, surveys, comparisons and analogues, experimental. Observation data from the state meteorological stations network were used to evaluate hydrothermal conditions and the data from the network of hydrological posts of Ukrhydrometcentre were used to evaluate the river condition. To assess the technical condition of the engineering infrastructure, methodological approaches were used in accordance with the requirements of the international and European standards and the normative documents currently in force in Ukraine. To identify the possible ways and mechanisms to restore the irrigation and drainage systems potential, the reasons of the existing state were analyzed and it was determined that the uncompleted land and economic reforms, imperfections in the existing legislation and state support mechanisms, especially in the sector management, caused the long-year underfunding of irrigation and drainage facilities operation and restoration and resulted in the crisis situation in the sector. Conclusions. Based on the study of the world experience and the carried out research, it was established that the restoration and development of irrigation and drainage in Ukraine are possible only along with the implementation of a legal and institutional reform to introduce decentralization, improvement of the existing legislation, modernization of irrigation and drainage systems through the development and implementation of investment projects for restoration and development of irrigation and drainage systems, creation of attractive investment environments, development and introduction of a financing mechanism to cover management, operation and maintenance costs based on a new tariff formation system, introduction of the scientific support and staffing system for the land reclamation sector. The basis for the deployment of irrigation and drainage restoration should be the "Irrigation and Drainage Strategy in Ukraine until 2030", and the appropriate plan of measures, formed on the basis of fundamentally new institutional, scientific, technical and technological, economic, organizational, social and environmental approaches, should become a tool for achieving the goals of the "Strategy ...". Successful implementation of the goals of irrigation and drainage restoration in Ukraine will create the conditions to sustainable and profitable agricultural production in the face of climate change, to restore irrigation on the area of about 1,0 to 1,2 mln. ha and drainage on the area of 1,0 mln. ha and to additionally get up to 10 mln. tons of grain, 8-10 mln. tons of fruit, berries and vegetables annually.

Author Biographies

M. I. Romashchenko, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Dr. habil. in technical sciences

O. O. Dekhtiar, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Ph. D. 

Yu. V. Husyev, Kherson Regional State Administration, Kherson

Ph. D.

M. V. Yatsiuk, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Ph. D.

R. V. Saydak, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Ph. D.

T. V. Matyash, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Ph. D.

A. P. Shatkovskyi, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Dr. habil. in technical sciences

G. V. Voropay, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Ph. D.

I. V. Voitovich, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Ph. D.

O. P. Muzyka, Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kyiv

Ph. D.

References

1. Strategiia udoskonaleniia mekhanizmu upravlinnia v sferi vykorystannia ta okhorony zemel silskohospodarskogo pryznachennia derzhavnoi vlasnosti ta rozporiadzhennia nymy [Strategy for improving the management mechanism in the area of use and protection of agricultural land of state ownership and disposal]: Postanova KM Ukrainy № 413 (2017, July 7). Uriadovyi kurier, 112. [in Ukrainian].
2. Saidak, R.V. (2009). Vplyv agrometeorolohichnykh ta agrotekhnichnykh chynnykiv na riven i stalist produktyvnosti silskohospodarskykh kultur u zoni Pivdennoho Stepu [Influence of agrometeorological and agrotechnical factors on the level and sustainability of crop productivity in the Southern Steppe zone]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 97, 261-271. [in Ukrainian].
3. Osnovni kharakterystyky zemelnoho fondu Ukrayiny [The main characteristics of the land fund of Ukraine]. Kharkiv. 2017. Retrieved from: https://proconsul.com.ua/konsultatsii/pokazateli-rynka-nedvizhimosti/.
4. Romashenko, M.I. (Ed.). (2014). Kontseptsiia vidnovlennia ta rozvytku zroshennia u pivdennomu rehioni Ukrayiny [The concept of restoration and development of irrigation in the southern region of Ukraine]. Kyiv: TsP Komprint. [in Ukrainian].
5. Tarariko, Yu.O., Saidak, R.V., & Soroka, Y.V. (2019). Pidsumky ta perspektyvy doslidzhen z otsinky ta razionalnoho vykorystannia agroresursnoho potentsialu silskohospodarskykh terytoriy [Results and prospects of research on the evaluation and rational use of agro-resource potential of agricultural areas]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, № 2, 186-198. [in Ukrainian].
6. Tarariko, Yu.O., Saidak, R.V., Soroka, Y.V., & Vitvitskyi, S.V. (2015). Raionuvannia terytoriyi Ukrayiny za rivnem zabezpechenosti hidrotermichnymy resursamy ta obsiahamy vykorystannia silskohospodarskykh melioratsiy [Zoning of the territory of Ukraine by the level of provision of hydrothermal resources and volumes of utilization of agricultural reclamation]. Kyiv: TsP Komprint. [in Ukrainian].
7. Romashhenko, M.I., Sajdak, R.V., Matiash, T.V., & Knysh, V.V. (2019). Vplyv klimatychnykh smin na volohosabespechennia terytoriyi Ukrayiny ta vyrobnytstvo silskogospodarskoyi produktsiyi [Influence of climate change on the water supply of the territory of Ukraine and production of agricultural products]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena Vsesvitnomu dnju vodnykh resursiv (voda dlia vsikh). Kyiv, 179-180. [in Ukrainian].
8. Baljuk, S.A., Romashhenko, M.I., & Truskavetskyi, R.S. (2015). Melioratsiia gruntiv (systematyka, perspektyvy, innovatsiyi): kolektyvna monografiia [Soil reclamation (systematics, perspectives, innovations): a collective monograph]. Kherson: Grin D.S. [in Ukrainian].
9. Romashchenko, M.I., Dekhtiar, O.O., Yatsiuk, M.V., Zhovtonog, O.І., Matyash, T.V., & Saydak, R.V. (2017). Naukovi zasady vidnovlennia ta rozvytku zroshennia v Ukrainy v suchasnykh umovakh [Scientific principles of irrigation restoration and development in Ukraine in modern conditions]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 106, 3-14. [in Ukrainian].
10. Voropai, G.V., Yatsik, M.V., & Mozol, N.V. (2019). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku osushuvalnykh melioratsiy v umovakh zmin klimatu [The current state and prospects of development of drainage reclamation in the face of climate change]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 2, 31-39. [in Ukrainian].
11. Dekhtiar, O.O., Kovalenko, O.V., & Brjuzgina, N.D. (2018). Otsinka tekhnichnoho stanu obektiv inzhernoyi infrastruktury melioratyvnykh system [Assessment of the technical state of the objects of engineering infrastructure of reclamation systems]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 107, 102-109. [in Ukrainian].
12. Kruchenjuk, V.D., Dekhtiar, O.O., & Brjuzgina, N.D. (2012). Perspektyvni tekhnolohii usunennia aktyvnykh protichok vody v betonnykh sporudakh [Prospective technologies for elimination of active water leaks in concrete structures]. Budivelni materialy, vyroby i sanitarna tekhnika, 45, 25-29. [in Ukrainian].
13. Kruchenjuk, V.D., Dekhtiar, O.O., Brjuzgina, N.D, & Shevchuk, Y.V. (2015). Vidnovlennia funktsionalnoi zdatnosti zroshuvalnykh sysyem [Restoration of functionality of irrigation systems]. Visnyk agrarnoi nauky, 3, 49-52. [in Ukrainian].
14. Dekhtiar, O.O., Shevchuk, Y.V., Brjuzgina, N.D., & Ignatova, O.S. (2017). Doslidzhennia tekhnolohichnykh vtrat body iz zroshuvalnykh kanaliv ta shliakhy z yikh minimizatsii [Investigation of technological water losses from irrigation canals and ways to minimize them]. Materily naukovo-praktychnoi konferenzii: Voda: problemy ta shliakhy vyrishennia. Rivne, 94-99. [in Ukrainian].
15. Romashenko, M.I., Vozhehova, R.A., & Shatkovskyi, A.P. (2017). Naukovi zasady rozvytku agrarnoho sektoru ekonomiky pivdennoho region Ukrainy [Scientific bases of development of agrarian sector of economy of the southern region of Ukraine]. Kherson: OLDI-PLJUS.
16. Romashchenko, M., & Dekhtiar, O. (2016). Irrigation Reform in Ukraine: Organizational and Legal Aspects . 2nd World Irrigation Forum (WIF2) “Water Management in a Changing World: The Role of Irrigation in Sustainable Food Production”. Chiang Mai, Thailand.W.1.3.01.
17. Romashchenko, M.I., & Dekhtiar, O.O. (2016). Deiaki aspekty reformuvannia vodohospodarskoi haluzy [Some aspects of water sector reform]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 103, 3-8. [in Ukrainian].
18. Romashchenko, M.I., Matiash, T.V., Dekhtiar, O.O., Shevchuk, S.A., & Saydak, R.V. (2019). Otsinka perspektyv vidnovlennia zroshennia ta porivnialnyi analiz vodokorystuvannia v zoni velykykh zroshuvalnykh system [Assessment of prospects for irrigation restoration and comparative analysis of water use in the area of large irrigation systems]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena Vsesvitnomu dnju vodnykh resursiv (voda dlia vsikh). Kyiv, 49-50. [in Ukrainian].
19. Stratehiia zroshennia ta drenazhu v Ukraini na period do 2030 roku [Irrigation and drainage strategy in Ukraine until 2030]: Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy № 688-p. (2019, August 14). Uriadovyi kurier, 170.
Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80. [in Ukrainian].
Published
2020-06-25
How to Cite
Romashchenko, M., Dekhtiar, O., Husyev, Y., Yatsiuk, M., Saydak, R., Matyash, T., Shatkovskyi, A., Voropay, G., Voitovich, I., Muzyka, O., & Usatyi, S. (2020). Problems and main areas of irrigation and drainage development in Ukraine in a changing climate. Land Reclamation and Water Management, (1), 56 - 67. https://doi.org/10.31073/mivg202001-233