Effect of the recipe on the properties of polymer-cement waterproofing mixtures

Keywords: polymer-cement mixtures, waterproofing coatings, waterproofing, physical and mechanical properties, experimental and statistical models

Abstract

The technological properties of polymer-cement mixtures and the physical and mechanical properties of polymer-cement waterproofing coatings, depending on their quantitative and qualitative composition: the ratio of cement:sand (C:S), water-cement ratio (W/C) and the content of modifying additives, have been investigated using the method of experimental-statistical modeling. As a result of the implementation of B3 plan and the processing of experimental data, experimental statistical models were obtained that express the effect of the recipy on the properties of polymer-cement waterproofing mixtures and coatings: mobility, compressive strength, bending strength, adhesion and impact strength and water absorption. It was found that having the constant values of C:S and W/C modifying additives, namely redispersing polymer powder, powder polycarboxylate superplasticizer and microsilica are an important factor in the formation of the structure and properties of waterproofing coatings. The analysis of the models showed that the redispersing polymer powder and superplasticizer have a positive effect on he mobility of polymer-cement waterproofing mixtures, while silica fume has a negative effect on this indicator. The effect of modifiers on the physical and mechanical properties of waterproofing coatings is following: redispersing polymer powder and superplasticizer have a negative effect on the compressive strength, while microsilica increases this indicator; redispersing polymer powder and microsilica increase the flexural strength, while the superplasticizer has a negative effect on this indicator; all investigated modifiers increase adhesion and impact strength and decrease water absorption. Based on experimental-statistical models, diagrams were constructed, which are a graphical representation of the effect of the recipe on the properties of polymer-cement waterproofing mixtures, which enables to determine the areas of the recipe use with specified properties.

Author Biography

O. V. Kovalenko, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph. D. in technical sciences

References

1. Bobryshev, A.A. et al. (2014). Modyfytsyrovannye poroshkovymy polymeramy otdelochnye rastvory na osnove sukhykh smesei [Finishing solutions modified with powder polymers based on dry mixtures]. Monohrafyia. Penza : PHUAS. [in Russian].
2. Bazhenov, Yu.M., Koroviakov, V.F., & Denysov, H.A. (2016). Tekhnolohyia sukhykh stroytelnykh smesei [Dry mortar technology]. Uchebnoe posobye. Moskva : ASV. [In Russian].
3. Kovalenko, O.V., Dekhtiar, O.O., & Briuzghina, N.D. (2011). Polimertsementnyi rozchyn [Polymer cement mortar]. Ratent of Ukraine № 56754. [in Ukrainian].
4. Kovalenko, O.V., & Vitkovskyi, Yu.A. (2012). Polimertsementnyi rozchyn [Polymer cement mortar]. Ratent of Ukraine № 72513. [in Ukrainian].
5. Kovalenko, O.V., & Krucheniuk, V.D. (2012). Polimertsementnyi rozchyn [Polymer cement mortar]. Ratent of Ukraine № 75236. [in Ukrainian].
6. Kovalenko, O.V., & Krucheniuk, V.D. (2012). Polimertsementnyi rozchyn [Polymer cement mortar]. Ratent of Ukraine № 76447. [in Ukrainian].
7. Kovalenko, O.V., & Krucheniuk, V.D. (2013). Polimertsementnyi rozchyn [Polymer cement mortar]. Ratent of Ukraine № 76448. [in Ukrainian].
8. Kovalenko, O.V., & Krucheniuk, V.D. (2014). Polimercementnij rozchin [Polymer cement mortar]. Ratent of Ukraine № 93582. [in Ukrainian].
9. Kovalenko, O.V., & Aheiev, A.O. (2014). Sukha budivelna sumish dlia remontnykh hidroizoliuiuchykh rozchyniv [Dry construction mix for repair and waterproofing solutions]. Ratent of Ukraine № 93585. [in Ukrainian].
10. Kovalenko, O.V., Krucheniuk, V.D., & Aheiev, A.O. (2014). Sukha budivelna sumish dlia remontnykh hidroizoliuiuchykh rozchyniv [Dry construction mix for repair and waterproofing solutions]. Ratent of Ukraine 93586. [in Ukrainian].
11. Lotarev, V.V., Moshkovskaia, S.V., & Syvkov, S.P. (2008). Sukhye stroytelnye smesy dlia ustroistva hydroyzoliatsyy betonnykh konstruktsyi [Dry construction mixtures for waterproofing concrete structures]. Tekhnyka y tekhnolohyia sylykatov, 1, 26-31. [in Russian].
12. Karapuzov, E.K., & Arefeva, M.H. (2012). Tekhnolohyia hydroyzoliatsyy stroytelnykh konstruktsyi s prymenenyem polymertsementnykh smesei [Waterproofing technology of building structures using polymer-cement mixtures]. Budivelne vyrobnytstvo, 53, 97-99. [in Ukrainian].
13. Karapuzov, E.K., & Arefeva, M.H. (2011). Tekhnolohycheskye osnovy prymenenyia dvukhsostavnykh polymertsementnykh hydroyzoliatsyonnykh smesei [Technological basis for the use of two-component polymer-cement waterproofing mixtures]. Stroytelnye materyaly y yzdelyia, 1, 27-28. [in Ukrainian].
14. Kondrashov, H.M. (2006). Korrozyonnaia stoikost betonov, modyfytsyrovannykh lateksamy vynylovoho riada [Corrosion resistance of concrete modified with vinyl latexes]. Beton y zhelezobeton, 5, 22-25. [in Russian].
15. Kondrashov, H.M. (2002). Nekotorye osobennosty vlyianyia dobavok vodnykh dyspersyi polymerov na stoikost tsementnykh system v khymycheskykh ahressyvnykh sredakh [Some features of the influence of additives of aqueous dispersions of polymers on the resistance of cement systems in aggressive chemical media]. Materyaly mezhdunarodnoi konferentsyy «Dolhovechnost stroytelnykh konstruktsyi. Teoryia y praktyka». Volhohrad. 54-63. [in Russian].
16. Karapuzov, E.K., & Arefieva, M.H. (2011). Doslidzhennia vplyvu polimernoi skladovoi na adheziinu spromozhnist polimertsementnykh hidroizoliatsiinykh kompozytsii [Investigation of the influence of the polymer component on the adhesion capacity of polymer-cement waterproofing compositions]. Stroytelnye materyaly y konstruktsii, 6, 35-38. [in Ukrainian].
17. Kovalenko, O.V. (2015).Vplyv redysperhuiuchoho polimernoho poroshku Neolith P4400 na reolohichni ta fizyko-mekhanichni vlastyvosti tsementno-pishchanoho rozchynu. [Influence of redispersible polymer powder Neolith P4400 on rheological and physical-mechanical properties of cement-sand mortar]. Sb. nauchn. trudov Sworld. Yvanovo : «Nauchnyi mir», 3 (40), 47-54. [in Ukrainian].
18. Kovalenko, O.V. (2016). Modyfikatsiia tsementno-pishchanykh remontnykh rozchyniv redysperhuiuchym polimernym poroshkom [Modification of cement-sand repair solutions with redispersible polymer powder]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 103, 97-102. [in Ukrainian].
19. Dvorkin, L. I., Dvorkin, O. L., &Kundos, M. H. (2011). Sukha budivelna sumish dlia hidroizoliatsiinykh robit [Dry construction mix for waterproofing works]. Ratent of Ukraine № 64566. [in Ukrainian].
20. Fokov, E.M., Fokov, M.E. (2013). Remontno-hydroyzolyruiushchaia kompozytsyia y dobavka v vyde vollastonytovoho kompleksa dlia remontno-hydroyzolyruiushchei kompozytsyy, stroytelnykh rastvorov, betonov y yzdelyi na ykh osnove [Repair and waterproofing composition and additive in the form of wollastonite complex for repair and waterproofing composition, mortars, concretes and products based on them]. Ratent of Russia № 2471738. [in Russian].
21. Su, Pin Bao, Sin, Kun Lu, & Ven, TSziun Luo (2017). Nadelastychne nanomodyfikovane tsementne hidroizoliatsiine pokryttia ta sposib yoho vyhotovlennia [Nadelastic nano-modified cementitious hydro-insulating coating and method of preparationpat]. Ratent of USA № US 9738563B1.
22. Shen, Heng, Wang, Hui, & Yuan, Liu Jinjing. (2016). Dvokomponentnii pol mertsementnii vodost ikii rozchin b logo koloru [Two-component polymer-cement waterproof solution of white color]. Ratent of China № CN 105314947A [in China].
23. Kovalenko ,O.V.& IUziuk, O.IU. (2017). Samoushchilniuvalna fibrobetonna sumish. [Self-sealing fibroconcrete mix]. Ratent of Ukraine 121910. [in Ukrainian].
24. Kovalenko, O.V. (2018). Samoushchilniuvalna fibrobetonna sumish [Self-sealing fibroconcrete mix]. Ratent of Ukraine 124130. [in Ukrainian].
25. Umemura, I., Satu, M., Koizumi, K., & Cuyuki, N. (2013). Vliyanie mikrokremnezema i superplastifikatora na gidrataciyu cemente pri nizkom vodocementnom otnoshenii. [The effect of silica fume and superplasticizer on cement hydration at low water-cement ratio]. Cement i ego primenenie, 4, 134-138. [in Russian].
26. Kovalenko, A.V. (2016). Vliyanie organo-mineralnogo modifikatora na svojstva cementno-peschanogo rastvora. [The effect of organic-mineral modifier on the properties of cement-sand mortar]. Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencia Problemy i inovaci v oblasti mehanizacii i tehnologij v stroitelnyh i dorozhnyh otraslyah. Ivanovo: Nauchnyj mir, 3, 112-116. [in Russian].
27. Kovalenko, A.V. (2015). Vlyianye modyfytsyruiushchykh dobavok na svoistva remontno-zashchytnykh sukhykh stroytelnykh smesei. [Influence of modifying additives on the properties of repair and protective dry building mixtures]. Sb. nauchnykh trudov Sworld. Yvanovo : Nauchnyj mir, 1(38), 6, 95-101. [in Russian].
Published
2021-05-07
How to Cite
Kovalenko, O. (2021). Effect of the recipe on the properties of polymer-cement waterproofing mixtures. Land Reclamation and Water Management, (1), 162 - 170. https://doi.org/10.31073/mivg202101-268

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.