Productivity of common Saint-John's wort (Hypericum perforatum L.) by using transplant reproduction method in the conditions of drip irrigation

Keywords: seedling, feeding area, planting density, mineral fertilizers, application rates, dry raw materials, yield, drip irrigation

Abstract

The influence of plant nutrition area and mineral fertilizer rates on the productivity of St. John's wort (Hypericum perforatum L.) by using transplant reproduction method in the conditions of drip irrigation was studied. It was proved that the transplant method of cultivation of St. John's wort under drip irrigation is a very effective method of reproduction of this crop. Four variants of  planting density per unit area were studied: 42 thousand plants / ha (cultivation scheme 60x40 cm), 56 thousand plants / ha (60x30 cm), 83 thousand plants / ha (60x20 cm) and 167 thousand plants / ha (60x10 cm). Yield recording of raw materials (air-dry tops) was carried out in the phase of mass flowering. In the first year of vegetation this period was in the first decade of August, in the second year – in the second decade of June. It was found that the increase in the number of planted plants of St. John's wort per 1 ha contributed to the increased plantation productivity. When having a cultivation plant density of 42,000 plants / ha, the yield of dry grass in the first year of vegetation was 3,02 t / ha. Increasing the number of plants to 56 thousand plants / ha provided 3,26 t / ha of raw materials. The highest yield of dried St. John's wort – 3,76 t / ha in the first year of vegetation was obtained in the variant with the largest number of planted plants per unit area - 167 thousand plants / ha. In the second year of vegetation of St. John's wort in the variant with the lowest plant density of 42 thousand plants / ha, the yield was 3,65 t / ha. The most productive plantation of the second year of vegetation was in the variant with a plant density of 83 thousand plants / ha, where the yield of dry raw materials was 3,96 t / ha. A further increase in the number of plants per unit area led to a decrease in crop yields. The influence of four variants of the main application of mineral fertilizers on the productivity of St. John's wort was also studied: N0P0K0 (reference), N60P60K60, N120P120K120 and N180P180K180. It was found that with increasing fertilizer application rate, the yield of dry raw materials increased. The most favorable conditions for growth and development of plants of St. John's wort developed in the variant with the maximum rate of fertilizer application - N180P180K180, where the yield of dry raw materials in the first year was 3,31 t / ha, and in the second year – 4,15 t / ha, which exceeded the reference result (without fertilizers) by 0,61 t / ha and 0,84 t / ha, respectively.

Author Biographies

N. V. Pryvedenyuk, Experimental station of medicinal plants IAP NAAS, p. Berezotocha, Lubny district, Poltava region, Ukraine

Ph. D. in technical sciences

A. P. Shatkovskyi, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Dr. habill. in technical sciences

References

1. Solohub, V.A., & Hrytsyk, A.R. (2013). Morfoloho-anatomichne doslidzhennia vydiv rodu zvirobii [Morphological and anatomical study of species of the genus st. john's wort]. Ukrainskyi Medychnyi Almanakh, 16 (1), 119-121. [in Ukrainian].
2. Halishevskyi, R.V., & Pospielov, S.V. (2015). Posivni yakosti nasinnia zviroboiu zvychainoho (Hypericum perforatum L.) zalezhno vid yoho pokhodzhennia [Sowing qualities of seeds of st. john's wort (Hypericum perforatum L.) depending on its origin]. Perspektyvni napriamy naukovykh doslidzhen likarskykh ta efirooliinykh kultur: materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh. Lubny: Komunalne vydavnytstvo «Lubny», 74-76. [in Ukrainian].
3. Solohub, V.A., & Hrytsyk, A.R. (2011). Perspektyvy vykorystannia vydiv zviroboiu v medytsyni ta farmatsii [Prospects for the use of st. john's wort in medicine and pharmacy]. Ukrainskyi Medychnyi Almanakh, 14 (5), 183-186. [in Ukrainian].
4. Pospielov, S.V., & Halishevskyi, R.V. (2014). Osoblyvosti prorostannia nasinnia zviroboiu zvychainoho (Hypericum perforatum L.) [Features of germination of seeds of st. john's wort (Hypericum perforatum L.)]. Likarski roslyny: tradytsii ta perspektyvy doslidzhen: materialy II Mizhnar. nauk. konf. Lubny: Komunalne vydavnytstvo «Lubny», 152 – 157. [in Ukrainian].
5. Ovchynnykova, V.N., Karsunkyna, N.P., Kharchenko, P.N., & Nykyforova, N.V. (2018). Vliyanie rusloviy kultivirovaniya na morfofiziologicheskuyu aktivnost i soderzhanie fenolnih soedineniy zveroboya prodyiryavlennogo (Hypericum perforatum L.) v kulture in vitro [Influence of cultivation channels on morphophysiological activity and content of phenolic compounds of st. john's wort (Hypericum perforatum L.) in vitro culture]. Himiya rastitelnogo syirya, 3, 223–229. [in Russian].
6. Abramchuk, A.V. (2015). Vliyanie sorta na formirovanie produktivnosti zveroboya prodyiryavlennogo Hypericum perforatum L. [Influence of a grade on formation of productivity of st. john's wort perforated Hypericum perforatum L.]. Agrarnyiy vestnik Urala, 3 (133), 39-42. [in Russian].
7. Moldavan, M.V., & Floria, M.A. (1988). Biologicheskie osobennosti zveroboya [Biological features of st. john's wort]. Ukrainskaya konferentsiya po meditsinskoy botanike. Kyev, 2, 115. [in Russian].
8. Joanne Barnes, John T Arnason, & Basil D Roufogalis, (2019). St John's wort (Hypericum perforatum L.): botanical, chemical, pharmacological and clinical advances. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 71 (1), 1–3. https://doi.org/10.1111/jphp.13053
9. Sokolov S.Y. (2000). Fitoterapiya i fitofarmakologiya: Rukovodstvo dlya vrachey. [Phytotherapy and Phytopharmacology: A Guide for Physicians]. Moskva. [in Russian].
10. Raal, A., Pihlik, U., Paaver, U., Volmer, D., & Meos, A. (2004). Vliyanie gustotyi posadki Hypericum perforatum L. na ego razvitie i soderzhanie deystvuyuschih veschestv [Phytotherapy and Phytopharmacology: A Guide for Physicians]. Rastitelnyie resursyi, 40, 3, 36-41. [in Russian].
11. Mahady, G.B., Fong, H.S., & Farnsworth, N.R. (2001). Botanical dietary supplements:  quality, safety and efficacy. (University of Illinois at Chicago). Swets & Zeitlinger Publishers, Netherlands.
12. Matcovschi, C., Gonciar, V., & Matcovschi, S. (2014). Hypericum perforatum L. and its component Hiperforin in the treatment of various diseases. Curierul medical, 57 (2), 86-94.
13. Istikoglou, C., Mavreas, V, & Geroulanos, G. (2010). History and therapeutic properties of Hypericum Perforatum from antiquity until today. Psychiatriki, 21(4), 332-338.
14. Balyk, Ye.P., Zhuk, M.I., & Pospielo, S.V. (2016). Vplyv umov vyroshchuvannia na rozvytok rozsady zviroboiu zvychainoho (Hypericum perforatum L.) [Influence of growing conditions on the development of seedlings of st. john's wort (Hypericum perforatum L.)]. Likarske roslynnytstvo: vid dosvidu mynuloho do novitnikh tekhnolohii: materialy piatoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Poltava: RVV PDAA, 37-40. [in Ukrainian].
15. Draga, A.I. (1992). Vyihod lekarstvennogo syirya zveroboya v zavisimosti ot sostoyaniya populyatsiy [The yield of medicinal raw materials st. john's wort, depending on the state of populations]. Tretya Ukrainskaya konferentsiya po meditsinskoy botanike, 2, 60. [in Russian].
16. Pryvedeniuk, N.V., & Shatkovskyi, A.P. (2020). Vplyv ploshchi zhyvlennia materynky zvychainoi (Origanum vulgare L.) na ris ta rozvytok v umovakh kraplynnoho zroshennia [Influence of feeding area of oregano (Origanum vulgare L.) on growth and development under drip irrigation]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, Kyiv,1, 68-75. [in Ukrainian].
17. Pryvedeniuk, N.V., & Hlushchenko, L.A. (2019). Vplyv ploshchi zhyvlennia roslyn ta mineralnykh dobryv na produktyvnist chebretsiu zvychainoho (Thymus vulgaris L.) za rozsadnoho sposobu rozmnozhennia v umovakh zroshennia [Influence of plant nutrition area and mineral fertilizers on the productivity of thyme (Thymus vulgaris L.) by seedling method of reproduction under irrigation]. Visnyk ahrarnoi nauky. Kyiv: DV «Ahrarna nauka», 1, 32-39. [in Ukrainian].
18. Radušienė, J., Marksa, M., Ivanauskas, L., Jakštas, V., Caliskan, O., Kurt, D., Odabas, M., & Cirak, C. (2019). Effect of nitrogen on herb production, secondary metabolites and antioxidant activities of Hypericum pruinatum under nitrogen application. Industrial Crops and Products, 139. http://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111519
19. Azizi, M. & Omidbaigi, R. (2002). Effect of np supply on herb yield, hypericin content and cadmium accumulation of st. john's wort (Hypericum perforatum L.). Acta Hortic, 576, 267-271. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2002.576.39
20. Salivon, A.H., Lystvan, K.V., Litvinov, S.V., Pchelovska, S.A., Shylina, Yu.V., Zhuk, V.V., & Tonkal, L.V. (2019). Vyznachennia vplyvu riznykh doz peredposivnoho oprominennia nasinnia na vmist flavonoidiv u likarskii syrovyni zviroboiu zvychainoho [Determination of the effect of different doses of pre-sowing irradiation of seeds on the content of flavonoids in medicinal raw materials st. john's wort]. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv, 25, 310-315.
Published
2021-05-07
How to Cite
Pryvedenyuk, N., & Shatkovskyi, A. (2021). Productivity of common Saint-John’s wort (Hypericum perforatum L.) by using transplant reproduction method in the conditions of drip irrigation. Land Reclamation and Water Management, (1), 153 - 161. https://doi.org/10.31073/mivg202101-275

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.