Modern aspects of scientific support for the restoration of drainage systems in the humid zone of Ukraine

Keywords: humid zone, drainage reclamation, drainage system, water supply of reclaimed areas, technical state of drainage systems, restoration of drainage systems

Abstract

Modern aspects of scientific support for the restoration (reconstruction and modernization) of drainage systems in the humid zone of Ukraine were determined, which were established based on the results of the analysis of the current state and features of drainage systems functioning. One of the priority areas is the development of a scientific justification of improving water supply for drainage systems. The most effective and economical technological method of increasing the water supply in reclaimed areas is the accumulation of local drainage runoff. Given the shortage of local drainage and surface runoff, increasing the water supply in reclaimed areas is provided by withdrawing and supplying to reclamation systems extra water volumes from existing reservoirs, rivers, ponds, lakes, located both within and beyond the systems. The current structure of agricultural use of drained lands in the humid zone is subject to both climate change and export market conditions. In agricultural production such crops as grain corn, sunflower, rapeseed, soybeans are cultivated. Changes in the use of drained land should be taken into account when justifying the reconstruction or modernization of drainage systems. This will enable to develop and implement a set of measures for technical re-equipment and reconstruction of drainage systems, introduce advanced resource-saving technology for growing economically attractive crops and ensure effective water regulation on drained land sin accordance with the requirements of agricultural production. The technical state of modern drainage systems in the humid zone is mainly characterized by two conditions: satisfactory, when the systems are under operation (operational) and can perform their functions keeping the design mode, and unsatisfactory, when the restoration of drainage systems is only possible provided modernization measures. Given climate change, the priority measures for the modernization of drainage systems should include work to expand their functionality to regulate soil water regime throughout the growing season. In view of the cost of modernization to expand the functionality of different types of systems (drainage, drainage and irrigation, polder and water circulation) by constructing irrigation systems on them is much lower compared to modernize them to drainage and irrigation ones when  using sluice technology, preference should be given namely to the construction of irrigation systems.

Author Biography

G. V. Voropay, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph. D. in technical sciences

References

1. Baljuk, S.A., Romashhenko, M.I., & Truskavetskyi, R.S. (2015). Melioratsiia gruntiv (systematyka, perspektyvy, innovatsiyi): kolektyvna monografiia [Soil reclamation (systematics, perspectives, innovations): a collective monograph]. Kherson: Grin D.S. [in Ukrainian].
2. Kozhushko, L. F., & Velesyk, T. A. (2015). Formuvannia rynku osushenykh semel silskohospodarskogo prysnachennia [Formation of the market for agricultural agricultural land: Monograph]. Rivne: NUVHP. [in Ukrainian].
3. Romashhenko, M.I., Sobko, O. O., & Kalantyrenko, I. I. (2001). Suchasnyi stan, osnovni problem vodnykh meliorstsij ta shliakhy yikh vyrishennia [Current status, major problems of water reclamation and ways of solving them]. P. I. Kovalenko (Ed). Kyiv: Agrarna nauka. [in Ukrainian].
4. Voropay, G.V., Yatsyk. M.B., & Mozol, N.V. (2019). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku osushuval`nykh melioratsiy v umovakh zmin klimatu [Current state and the prospects of development of drainage reclamation in a changing climate]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 2, 31–39. [in Ukrainian].
5. Romashhenko, M., Husyev, Y., Shatkovskyi, A., Saidak, R., Yatsyuk, M., Shevchenko, A., & Matiash, T. (2020). Vplyv suchasnykh klimatychnykh zmin na vodni resursy ta silskohospodarske vyrobnytstvo [Impact of modern climate change on water resources and agricultural production]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 1, 5–22. [in Ukrainian].
6. Datsko, L. V. (2016). Suchasne silskohospodarske vykorystannia semel humidnoyi sony Ukrayiny [Modern agricultural land use in the humid zone of Ukraine]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 103, 41-47. [in Ukrainian].
7. Stratehia sroshennia ta drenazhu v Ukraini na perid do 2030 roku. (2019). Skhvaleno Kabinetom Ministriv Ukrainy 14.08.2019. № 688-r. [in Ukrainian].
8. Minaev, I.V., & Maslov, B.S. (2009). History of Land Improvement. In Agricultural Land Improvement: Amelioration and Reclamation. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS); Eolss Publ. Co. Ltd.: Oxford, UK, 1, 95–116. [in English].
9. Maslov, B.S. (1994). Po povodu odnoy informatsiyi [About one information]. Vestnyk Rosselkhozakademii, 2, 70. [in Russian].
10. Maslov, B.S., &Nesterov E.A. (1967). Voprosy orosheniia I osusheniia v SShA [Irrigation and drainage issues in the USA]. M., 320. [in Russian].
11. Maslov, B.S. (2008). Voprosy istoriyi melioratsiyi torfianykh bolot I rasvitiye nauki [Questions of the history of reclamation of peat bogs and the development of science]. Vestnyk TGPU, 4(78). 64-69. [in Russian].
12. Adamonite, I. (2005). Issledovaniye tekhnicheskikh investitsionnykh reshenii rekonstruktsii osushitelnykh system v Litve [Study of technical investment solutions for the reconstruction of drainage systems in Lithuania]. Povysheniye effektivnosti melioratsii selskokhoziaistvennykh zemel. Doklady mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Minsk, 19-23. [in Russian].
13. Harkusha, N.A. (1985). Melioratsiia v Ukraine [Melioration in Ukraine]. Kyiv: Urozhai, 376. [in Russian].
14. Modernizatsiia ta rekonstruktsiia osushuvalnykh system v umovakh reformuvannia vlasnosti u silskomu hospodarstvi [Modernization and reconstruction of drainage systems in the minds of the reform of power in the Silk state]. Posibnyk do DBN V.2.4.-1-99 „Melioratyvni systemy I sporudy “. Kyiv, 2003, 31. [in Ukrainian].
15. Hadzalo, Ia.M., Stashuk, V.A., &Rokochynskyi, A.M. (2017). Melioratsiia I oblashtuvannia Ukrainskoho Polissia [Land reclamation and arrangement of Ukrainian Polissya]. Kherson: OLDI-PLJUS, 1, 923. [in Ukrainian].
16. Frolenkova, N.A., Kozhushko, L.F., & Rokochynskyi, A.M. (2007). Ekoloho-ekonomichne otsinjuvannia v upravlinni melioratyvnymy proektamy [Ecological and economic assessment in the management of reclamation projects]. Rivne: NUVHP, 257. [in Ukrainian].
17. Yatsyk, M. V., Voropaj, G. V., & Moleshha, N. B. (2016). Pidvyshhennia vodosabespechenosti melioratyvnykh system humidnoyi sony [Improvement of water supply of amelioration systems of humid zone]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 103, 63-68. [in Ukrainian].
18. Yatsyk, M.V., Skrypnyk O.V., Voroshnova L.M., Voropay, G.V., & Mozol, N.V. (2009). Resursooshchadna tekhnolohiya vodorehulyuvannya na meliorovanykh zemlyakh u zoni nadlyshkovoho zvolozhennya [Resource-saving technology of water regulation on reclaimed lands in the zone of excess moisture]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, 97, 67–76. [in Ukrainian].
19. Kuzmenko, S., & Beliak, M. (2015). Finansovi aspekty stanovlennia agrarnoho pidpryyemnytstva v zoni osushuvalnykh melioratsii [Financial aspects of the formation of agricultural entrepreneurship in the area of drainage reclamation]. Ekonomist, 10, 36-38. [in Ukrainian].
20. Kernasjuk, Ju. V. (2020). Suchasnyi agrobiznes: chy vplyvaye rozmir na efektyvnist [Modern agribusiness: does size affect efficiency]. Agrobiznes sohodni, 11(426), 14-17. [in Ukrainian].
21. Yatsyk, M.V., Voropai, H.V., & Kika, S.M. (2017). Dosvid ta perspektyvy vyroshhuvannia vysokoproduktyvnykh kormovykh kultur (paisy, amarantu ta kormovykh bobiv) na osushuvanykh zemliakh v umovakh zmin klymatu [Experiences and prospects for growing high-yield fodder crops (barnyard, amaranth and fodder beans) on drained lands under climate change]. Visnyk ahrararnoyi nauky, 105, 61–66. [in Ukrainian].
Published
2021-05-07
How to Cite
Voropay, G. (2021). Modern aspects of scientific support for the restoration of drainage systems in the humid zone of Ukraine. Land Reclamation and Water Management, (1), 39 - 51. https://doi.org/10.31073/mivg202101-283

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.