Hydrodynamic model of the formation of horizontal drainage runoff on drainless and slightly drained irrigated lands in the dry steppe zone of Ukraine

  • V. V. Morozov Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine
  • O. V. Morozov Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5617-0813
  • Y. V. Kozlenko Institute of Irrigated Agriculture of NAAS, Kherson, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3001-8220
Keywords: irrigation, horizontal drainage, drainage runoff formation, hydrodynamic model, dry steppe zone

Abstract

The article presents the results of the research, which are the basis of making a hydrodynamic model of the formation of drainage runoff of closed horizontal drainage on drainless and slightly drained irrigated lands in the dry steppe zone of Ukraine. The relevance of the research is in their need when designing the systems of horizontal drainage, determining drain spacing, modes of operation and the evaluation of drainage efficiency during its operation when irrigating with the use of modern sprinklers from a closed farm network. The objective of the research is to develop a generalized hydrodynamic model of formation of closed horizontal drainage runoff when irrigating from a closed farm network on drainless and slightly drained lands, which are typical for the watershed plains and coastal lowlands of the dry steppe zone of Ukraine. The task of the research to determine the basic conditions and factors of formation of  horizontal drainage runoff, to specify the structure of groundwater inflow to the drains when having optimal drain spacing in the closed farm network and to define the prospects and areas of further research. Research methods and techniques: long-term (1975-2020) field experiments on drained areas with different drain spacing in typical hydrogeological conditions for watersheds and coastal lowlands; water balance studies; theoretical research methods (analysis and synthesis, comparison, generalization, zoning); to determine the structure of groundwater inflow to the drains, the method of electrohydrodynamic analogies when using the laboratory integrator EGDA 9/60 was applied. As a result of the research it was determined that in the conditions of a closed water farm network it is possible to increase drain spacing from 120-220 m to 240-400 m. When studying all the conditions of drainless and slightly drained watershed plains and coastal lowlands, the main sources forming the regime of groundwater and drainage runoff are the precipitation of 420 mm or 55.0% of water input, irrigation water - 340 mm or 45.0%, including 266 mm or 35,0% from irrigation and 75 mm or 10,0% from filtration from the canals. The analysis of the hydrodynamic model of drainage runoff formation shows that when having drain spacing as 240-400 m, the inflow from the zone located above the bottom of the drain is 2.6-4.8% of the total inflow to the drain. The ascending flow under the bottom of the drain enters it at an average angle of 600 and in all variants of drain spacing is 95.2-97.2% of the total inflow. When drain spacing increases from 240 to 300-400 m, the horizontal inflow from the area located below the bottom of the drain decreases with a corresponding increase in the ascending flow under the bottom of the drain. The average width of the ascending flow to the drain at the edge of the active zone of groundwater (9.0-10.0 m below the drain) is 13.0-20.0 m. The resulting model complements the existing theoretical and methodological knowledge base for designing horizontal drainage and is necessary in perspective researches on the formation of expert systems for optimization of the parameters and modes of irrigation and drainage functioning when applying modern broadcast sprinkler equipment irrigating from the closed farm network.

Author Biographies

V. V. Morozov, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

Ph. D. in technical sciences

O. V. Morozov, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

Dr. habill. in agrarian sciences

Y. V. Kozlenko, Institute of Irrigated Agriculture of NAAS, Kherson, Ukraine

Ph. D. in agrarian sciences

References

. Stratehiia zroshennia ta drenazhu v Ukraini na period do 2030 roku [Irrigation and drainage strategy in Ukraine until 2030.]: Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy № 688-r. (2019, August 14). Uriadovyi kurier, 170. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80 [in Ukrainian].
2. Kostyakov, A.N. (1960). Osnovyi melioratsiy [Basics of reclamation]: 6-e izd., pererab. i dop. Moskva: Selhozizd. [in Russian].
3. Averyanov, S.F. (1978). Borba s zasoleniem oroshaemyih zemel [Combating salinization of irrigated lands]. Moskva: Kolos. [in Russian].
4. Oleynik, A.Ya., Nosikovskiy, V.P., & Shapran, V.Ya. (1975). Metodyi rascheta meliorativnogo drenazha v slozhnyih gidrogeologicheskih usloviy: posobie k raschetam [Methods for calculating reclamation drainage in difficult hydrogeological conditions: manual for calculations]. Kiev. [in Russian].
5. Kats, D.M. (1976). Vliyanie orosheniya na gruntovyie vodyi [Impact of irrigation on groundwater]. Moskva: Kolos. [in Russian].
6. Oleynik, A.Ya. (1984). Geogidrodinamika drenazha [Drainage geohydrodynamics]. Kiev: Naukova dumka. [in Russian].
7. Polyakov, V.L. (2018). Raschet neustanovivshegosya deystviya meliorativnogo drenazha s uglublennyim uchetom vliyaniya zonyi aeratsii i infiltratsii [Calculation of the unsteady action of ameliorative drainage with in-depth consideration of the influence of the zone of aeration and infiltration]. Gidrodinamika i akustika, Vol. 1 (91), 1, 53-69. [in Russian].
8. Dotsenko, V.I., Kovalenko, V.V., Rudakov, L.M., & Tkachuk, T.I. (2018). Rozrakhunok i proektuvannia drenazhu na zroshuvalnykh systemakh: navch. posib. [Calculation and design of drainage on irrigation systems: textbook. way]. Dnipro: DDAEU. [in Ukrainian].
9. Tupitsin, B.A., Morozov, V.V., Kolesnikov, V.V., & Asatryan, V.T. (1978). Prichinyi i usloviya formirovaniya drenazhnogo stoka na oroshaemyih zemlyah yuga Ukrainyi [Reasons and conditions for the formation of drainage flow on irrigated lands in the south of Ukraine]. Sovershenstvovaniya vodohozyaystvennogo vodosnabzheniya, gidrotehnicheskih sooruzheniy i gidravlicheskih raschetov meliorativnyih sistem. Tr. Kishinevskogo s.-h. instituta, 119-124. [in Russian].
10. Kozlenko, Ye.V., Morozov, O.V., & Morozov, V.V. (2020). Inhuletska zroshuvalna systema: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia [Ingulets irrigation system: state, problems and prospects of development: monograph]. Kherson: Ailant [in Ukrainian].
11. Savchuk, D., Shevchenko, A., Babitska, O., Kostykovych, I., Kharlamov, O., & Zemlianska, D. (2017). Osoblyvosti vidnovlennia drenazhnykh system [Features of restoration of drainage systems]. Upravlinnia vodnymy resursamy v umovakh zmin klimatu: Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kyiv, 240-241 [in Ukrainian].
12. Savchuk, D.P., Kharlamov, O.I., & Kotykovych, I.V. (2019). Horyzontalnyi drenazh na foni zroshennia doshchuvalnoiu mashynoiu "Frehat" [Horizontal drainage on the background of irrigation by sprinkler "Frigate"]. Vodne hospodarstvo Ukrainy, 1-2, 12-18. [in Ukrainian].
13. Duyunov, I.K. (1978). Melioratsiya zemel v usloviyah napornogo pitaniya gruntovyih vod [Land reclamation in conditions of pressurized groundwater supply]. Moskva: Kolos. [in Russian].
14. Kovda, V.A. (1981). Pochvennyiy pokrov, ego uluchshenie, ispolzovanie i ohrana [Soil cover, its improvement, use and protection]. Moskva: Nauka. [in Russian].
15. Morozov, V.V. (2007). Landshaftni melioratsii: navch. posib. [Landscape reclamation: textbook. way]. Kherson: vyd-vo KhDU. [in Ukrainian].
16. Dudchenko, V.V., Kornberher, V.H., Morozov, V.V., Morozov, O.V., & Dudchenko, K.V. (2016). Rysovi zroshuvalni systemy: vykorystannia drenazhno - skydnykh vod: monohrafiia [Rice irrigation systems: the use of drainage and wastewater: monograph]. Kherson: FOP Hrin D.S. [in Ukrainian].
17. Hoffman, G. et al. (1977). Minimising salt in drain water by irrigation manadgement – Agricultural [Minimising salt in drain water by irrigation manadgement – Agricultural]. Water Management, 3, 233-252. [in English].
18. Meek, B. (1978). Chemical characterisation of the gaseous and liguid emiranments of subsurface drain systems [Chemical characterisation of the gaseous and liguid emiranments of subsurface drain systems]. Soil Sc. Soc. America J. 42, 5, 693-698 [in English].
Published
2021-05-07
How to Cite
Morozov, V., Morozov, O., & Kozlenko, Y. (2021). Hydrodynamic model of the formation of horizontal drainage runoff on drainless and slightly drained irrigated lands in the dry steppe zone of Ukraine. Land Reclamation and Water Management, (1), 107 - 117. https://doi.org/10.31073/mivg202101-284

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.