The effects of silt fields of Bortnytska aeration station on ecological state of land and water in the adjacent areas

Keywords: water and ecological risks, soils, groundwater, pollution, floodplain, land resources, irrigation system, silt fields

Abstract

The article highlights the results of research on assessing the ecological state of the land near the silt fields №1 and №3 of Bortnytska aeration station in the Zolochiv village community of Boryspil district in Kyiv region. The presence of previously recorded increased content of heavy metals in soils compared to the background content, both in terms of their gross content and the content of mobile forms was confirmed within the certain areas near the silt fields. For the elements-pollutants (Zn, Cu, Cr, Pb) at some points within the agricultural land, exceeding the values ​​of their gross content and the content of mobile forms (Zn, Cu) of the maximum permissible concentrations was recorded at 1.1-6.2 and 1.1 -2.6 times, respectively. The average values ​​of heavy metals content for floodplains (settlement) and agricultural land near silt fields indicate their prevailing values ​​for the latter in almost all elements, as well as exceeding the background values ​​and maximum permissible concentrations for the land where silt deposits were previously applied as fertilizers. Within the surveyed areas, soils are classified as unsalted, but the increased content of exchangeable magnesium may adversely affect soil fertility.

Increased mineralization and content of ammonium and nitrates in groundwater are observed near silt fields, which is obviously related to the impact of silt water and can lead to deterioration of groundwater quality in the area of ​​their transit and discharge, in particular within the village Gnidyn. The area of ​​land with an extremely dangerous pollution rate in terms of total heavy metal is about 300 hectares, with a dangerous pollution rate is 260 hectares, and the estimated damage from crop failure may be 1.65 million UAH/year and 0.3 million UAH/year respectively. Within the areas adjacent to the silt fields, the condition of soils, water resources, cultivated products and the health of the population should be constantly monitored, especially when using the polluted land for agricultural use or housing.

Author Biographies

M. V. Yatsiuk, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph. D. in technical sciences

A. M. Shevchenko, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph. D. in agricultural sciences

R. P. Bozhenko, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph. D. student

References

1. Klos, V.R., Zhovynskyi, E.Ya., Akinfiev, H.A. & Amashukeli, Yu.A. (2013). Ekoloho-heokhimichni doslidzhennia mulovykh poliv stichnykh vod ta yikhnii vplyv na dovkillia prylehlykh terytorii (na prykladi dilianky Hnidyn) Ecological and geochemical studies of sewage sludge fields and their impact on the environment surrounding areas (for example areas of Gnidyn). Poshukova ta ekolohichna heokhimiia, 1(13), 34–43.
2. Klos, V.R., Zhovynskyi, E.Ya., Kriuchenko, N.O. & Prykhodko, M.V. (2016). Heokhimichnyi vplyv zemel, zabrudnenykh mulamy stichnykh kanalizatsiinykh vod, na silskohospodarski roslyny Geochemical impact of lands contaminated with sewage sludge on agricultural plants. Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainska heolohichna kompaniia». Retrieved from http://ukrgeol.com.
3. Klos, V.R., Zhovynskyi, E.Ya., Kriuchenko, N.O. & Prykhodko, M.V. (2017). Ekoloho-heokhimichna otsinka gruntiv Kyivskoi oblasti, zabrudnenykh mulamy stichnykh vod Ecological and geochemical assessment of soils of Kyiv region contaminated with sewage sludge. Heokhimiia ta rudoutvorennia, 38, 95-100.
4. Klos, V.R. (2016). Heokhimichnyi vplyv zabrudnenykh zemel mulamy stichnykh vod na roslynnist Geochemical impact of contaminated land mules wastewater vegetation. Derzhavne pidpryiemstvo Ukrainska heolohichna kompaniia. Retrieved from http://ukrgeol.com.
5. Korsun, S.H., Kaminskyi, V.F., & Hamalei, V.I. (2010). Ekotoksykolohichne obstezhennia silskykh terytorii: metodychni rekomendatsii Ecotoxicological survey of rural areas: guidelines. Kyiv: VD «EKMO».
6. NNTs IGA im. O.N. Sokolovskoho UAAN. (2004). Gruntovo-heokhimichne obstezhennia urbanizovanykh terytorii. Metodychni rekomendatsii Soil and geochemical survey of urban areas. Guidelines. Baliuk, S.A., Fatieiev, A.I., & Miroshnychenko, M.M. (Ed.). Kharkiv.
7. DP «Instytut okhorony gruntiv Ukrainy» MinAP, NNTs «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimii imeni O.N. Sokolovskoho» NAAN, NNTs «Instytut ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN» & NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN». (2018). Metodychni vkazivky vidboru prob gruntu v zymovyi period Methodical instructions for soil sampling in winter. Kyiv.
8. Saet, Yu.E., Revych, B.A., & Yanyn, E.P. (1990). Heokhymyia okruzhaiushchei sredu Geochemistry of the environment. Moskva: Nedra.
9. Klos, V.R., Zhovynskyi, E.Ya., Akinfiiev, H.O. (2014). Ekoloho-heokhimichni doslidzhennia vplyvu mulovykh poliv stichnykh vod na dovkillia pryliahaiuchykh terytorii (na prykladi heokhimichnykh, hidrokhimichnykh ta heofizychnykh doslidzhen dilianky "Hnidyn") Ecological and geochemical studies of the impact of sludge fields of wastewater on the environment of adjacent areas (on the example of geochemical, hydrochemical and geophysical studies of the site "Gnidyn"). Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainska heolohichna kompaniia». Retrieved from http://ukrgeol.com.
10. Klos, V.R., Birke, M., Zhovynskyi, E.Ya. (2012) Rehionalni heokhimichni doslidzhennia gruntiv Ukrainy v ramkakh mizhnarodnoho proektu z heokhimichnoho kartuvannia silskohospodarskykh ta pasovyshchnykh zemel Yevropy (GEMAS) Regional geochemical studies of soils of Ukraine within the framework of the international project on geochemical mapping of agricultural and pasture lands of Europe (GEMAS). Kyiv: IHFM, 1, 51-67.
11. Yehorova, T.M. (2014). Fonovyi vmist vazhkykh metaliv ta yoho ekolohichna informatyvnist u gruntakh ahrolandshaftiv zony Ukrainskoho Polissia Background content of heavy metals and its ecological informativeness in soils of agrolandscapes of the zone of Ukrainian Polissya. Ahrokhimiia i hruntoznavstvo, 81, 65-72.
12. Fatieiev, A.I., & Pashchenko, Ya.V. (Ed.) (2013). Fonovyi vmist mikroelementiv u gruntakh Ukrainy Background content of microelements in the soils of Ukraine Kharkiv.
13. Okhorona vodnykh, hruntovykh ta roslynnykh resursiv vid zabrudnennia vazhkymy metalamy v umovakh zroshennia Protection of water, soil and plant resources from heavy metal pollution under irrigation. (1999). VND 33-5.5-06-99. Kyiv.
14. Sozinov, O.O., & Prister, B.S. (Ed.). (1994). Sutsilnyi gruntovo-ahrokhimichnyi monitorynh silskohospodarskykh uhid Ukrainy : kerivnyi normatyvnyi dokument Continuous monitoring of soil and agrochemical agricultural land in Ukraine: regulatory document management. Kyiv, 52-24.
15. Medvediev, V.V., & Laktonov, T.M. (Ed.). (1998). Zemelni resursy Ukrainy Land resources of Ukraine. Kyiv: Ahrarna nauka.
16. Fatieiev, A.I. (Ed.). (2012). Optymizatsiia mikroelementnoho zhyvlennia silskohospodarskykh kultur (rekomendatsii) Optimization of microelement nutrition of agricultural crops (recommendations). Kharkiv.
17. Yatsuk, I.P. & Baliuk, S.A. (Ed.). (2019). Metodyka provedennia ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia: kerivnyi normatyvnyi dokument The methodology of agrochemical certification of agricultural land: a regulatory document management. Kyiv.
18. Yakist gruntu. Klasyfikatsiia gruntiv za stupenem vtorynnoi zasolenosti The quality of the soil. Classification of soils according to the degree of secondary salinity. (2016). DSTU 7827:2015. Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
19. Grunty. Klasyfikatsiia gruntiv za stupenem vtorynnoi solontsiuvatosti. Soils. Classification of soils according to the degree of secondary salinity. (1999). DSTU 3866-99. Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
20. Orhanizatsiia i vedennia ekoloho-melioratyvnoho monitorynhu, chastyna 1 – Zroshuvani zemli Organization and conduct of ecological and reclamation monitoring, part 1 - Irrigated lands. (2002). VBN 33-5.5-01-97. Kyiv: Derzhvodhosp Ukrainy.
21. Myslyva, T.M. (2011). Vedennia silskohospodarskoho vyrobnytstva u pryvatnomu sektori v umovakh posylenoho antropohennoho vplyvu na navkolyshnie seredovyshche Agricultural production in the private sector in terms of enhanced human impact on the environment. T.M. Myslyvoi (Ed.). Zhytomyr.
22. Patyka, V. P., & Tarariko, O. H. (2002). Ahroekolohichnyi monitorynh ta pasportyzatsiia silskohospodarskykh zemel: metodychno-normatyvne zabezpechennia Agroecological monitoring and certification of agricultural lands: methodological and regulatory support. Kyiv: Fitosotsiotsentr.
23. Romanenko, V.D. (1998). Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy Methods of ecological assessment of surface water quality by relevant categories. Kyiv: SYMVOL-T.
24. Metodyka vyznachennia rozmiriv shkody, zumovlenoi zabrudnenniam i zasmichenniam zemelnykh resursiv cherez porushennia pryrodookhoronnoho zakonodavstva Method of determining the amount of damage caused by pollution and contamination of land resources for violating environmental laws. (1997). Zareiestrovano v Miniusti 05.05.1998 r. za №285/2725. Retrieved from URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98.
25. Metodyka rozrakhunku rozmiriv vidshkoduvannia zbytkiv, zapodiianykh derzhavi vnaslidok porushennia zakonodavstva pro okhoronu ta ratsionalne vykorystannia vodnykh resursiv Methods of calculating the amount of compensation for damages caused to the state as a result of violation of legislation on protection and rational use of water resources.. (2009). Zareiestrovano v Miniusti 21.05.2021r. za №678/36300. Retrieved from URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0767-09.
26. Metodyka otsinky zbytkiv vid naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru Methods of assessing damage from emergency situations of technogenic and natural character. (2002). Zatverdzhena postanovoiu Kabineta Ministriv Ukrainy vid 15.02.2002 r.№175. Retrieved from URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/175-2002-p.
27. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro rozmiry ta Poriadok vyznachennia vtrat silskohospodarskoho i lisohospodarskoho vyrobnytstva, yaki pidliahaiut vidshkoduvanniu» About the sizes and the Procedure for definition of losses of agricultural and forestry production which are subject to compensation: pryiniatyi 17 lystopada 1997 r. №1279. . Retrieved from URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1279-97-p.
28. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro Poriadok vyznachennia ta vidshkoduvannia zbytkiv vlasnykam zemli ta zemlekorystuvacham.» On the procedure for determining and compensating losses to land owners and land users: pryiniatyi 17.04.1993 r. №284. Retrieved from URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-p.
Published
2021-12-23
How to Cite
Yatsiuk, M., Shevchenko, A., Bozhenko, R., & Lyutnitsky, S. (2021). The effects of silt fields of Bortnytska aeration station on ecological state of land and water in the adjacent areas. Land Reclamation and Water Management, (2), 114 - 128. https://doi.org/10.31073/mivg202102-292