Особливості формування водообміну на меліорованих землях Волинського Полісся під впливом кліматичних та антропогенних чинників

  • О. О. Dyatel Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: водообмін, екологічний стан, гідрогеолого-гідрологічний режим, рівні ґрунтових вод, гідродинаміка, евапотранспірація

Анотація

Розглянуто питання впливу кліматичних та антропогенних чинників на гідрогеолого-гідрологічний режим і водообмін між поверхневими і підземними водами меліорованих земель Волинського Полісся. Наводиться детальний аналіз основних метеорологічних чинників, розрахунок випаровування, виокремлені основні техногенні чинники, які впливають на екологічний стан досліджуваного регіону.

 

Посилання

1. R. G.Allen, L. S. Pereira, D. Raes, M. Smith. Crop evapotranspiration (FAO 56). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1998. 300 р. (FAO irrigation and drainage paper; 56). (ISBN 92-5-104219-5).
2. Цвєтова О. В., Рябцева Г. П., Насєдкін І. Ю. Гідрогеоекологічні умови верхів'я долини річки Прип'ять. – Київ-Ковель-Луцьк: 2013. – 219 с.
3. Гідродинамічний та гідрохімічний режими природних вод у районі впливу кар’єру «Хотиславський» на початку розробки мергельно-крейдових відкладів. / Сидоренко О. О. та ін. // Вісник НУВГП. 2016. №4. С.40–48.
4. Дятел А. А. Эколого-мелиоративное состояние осушаемых земель в районе воздействия карьера "Хотиславский". РУП "Институт мелиорации". 2017. №1. С.31–38.
5. Иванов Н.Н. Об определении величин испаряемости. Известия Всес. Геогр. Общества, 1954. Т. 86. №2. С.189-195.
6. Музыкин В. П., Антипирович Ю. Ф., Будько С. А. Комплексное решение вопросов охраны окружающей среды при трансграничном воздействии разработки месторождения строительных материалов "Хотиславское" в Брестской области. Институт природопользования НАН Беларуси. 2017. С.299–302.
7. Наседкин И. Ю. Формирование водного баланса группы Шацких озер при осушении прилегающих земель. // Мелиорация и водное хозяйство. Москва: 1991. №2. С. 8–10.
8. Отчет двусторонней рабочей группы по экологическому мониторингу района Хотиславского карьера. Пилотный проект в Беларуси и Украине по послепроектному анализу экологического воздействия в трансграничном контексте. Проект «Взаимосвязь между проблемами окружающей среды и безопасности в Беларуси». Апрель-декабрь 2013. 31 с.
9. Отчет о результатах проведения оценки воздействия на окружающую среду добычи мела на участке месторождения «Хотиславское» в Малоритском районе Брестской области. В 2-х книгах. Кн. 1. Оценка воздействия разработки месторождения мела «Хотиславское» (ІІ очередь) на гидролого-гидрогеологические условия прилегающей территории. РУП «ЦНИИКИВР». Минск: 2009. 142 с.
10. Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар'єру Білорусі: монографія / за ред. Ф.В. Зузука. Луцьк: Східноєвропейський національний університет. 2014. 245 с.
Опубліковано
2017-12-24