Influence of preparations of biochemical and microbiological origin on the yield of corn for grain on drip irrigation

Keywords: agriculture, corn, drip irrigation, yield, crop structure, stimulators of plant growth and development, immunomodulatory, antistressant

Abstract

The results of research on the study of the impact of agents of biochemical and microbiological origin of production LLP R&D Enterprise "5 Element" on the production process, the structure of yield and yield of corn under drip irrigation are highlighted. It is determined, that the highest yield of corn can be obtained by holding the pre-sowing treatment of seeds with nanobiostimulator of plant growth "V-Agro. Seeds" and the double treatment of vegetative plants with a solution of concentrate of products of vital activity of nitrogen-fixing soil algae. The combined use of the agent "V-Agro. Seeds" and the solution of concentrate of products of vital activity nitrogen-fixing soil algae provides a corn yield of 16,1 t/ha, which is by 5,5 t/ha, or 51,9 % more than in the absolute control (without seed treatment and foliar treatment of plants).  It is also established that the separate use of agents both for seed treatment and plant treatment during the growing season is also an effective measure. The single seed treatment with nanobiostimulator of plant growth "V-Agro. "Seeds" helps to increase the yield of corn by 1,6 t/ha, or by 15,1 %. A similar effect was obtained using for processing seeds of the biological product Soil Algae (live culture in powder form), where the increase in yield was 14,1 % (1,5 t/ha). It is determined that the use of agents for foliar application is more effective than pre-sowing seed treatment. The double spraying of corn plants, with respectively, 2 % and 4 % solution of concentrate of products of vital activity of nitrogen-fixing soil algae provides crop yields by 3,2 t/ha, or 30,2 % compared to the control. The use of nanobiostimulator of growth plants "V-Agro. Leaf processing" for foliar application provides the yield increase up to 2,8 t/ha, or 26,4 %. The biggest average weight of one cob corn was obtained due to the agricultural measure, which involves pre-sowing seed treatment nanobiostimulator of plant growth "V-Agro. Seeds" and the double treatment of vegetative plants with a solution of concentrate of  products of vital activity of nitrogen-fixing soil algae made it possible to get a cob with an average weight of 248,4 g, whereas in absolute control (without seed treatment and foliar treatment of plants) – 174,5 g.

Author Biography

V. M. Bilyi, LLC NPP "5 element", Gola Prystan, Ukraine

Ph. D.

References

1. Kalinin, F.L (1989). Zastosuvannia rehuliatoriv rostu v silskomu hospodarstvi [Application of growth regulators in agriculture] / Urozhai [in Ukrainian].
2. Savranchuk, V.V., Semenyaka, I.M., Kurcev, V.O., & Salo, L.V., (2011). Efektyvnist mikrobnykh preparativ ta makro- y mikrodobryv pry vyroshchuvanni zernovykh kultur v umovakh ryzykovanoho zemlerobstva. [The effectiveness of microbial drugs and macro- and microfertilizers in the cultivation of cereals in risky farming]. Bulletin of the Central Executive Committee of the APV of the Kharkiv region, 11, 153-163. [in Ukrainian].
3. Tkalenko, H. (2015). Biolohichni preparaty v zakhysti roslyn. [Biological drugs in plant protection]. Spetsvypusk zh.Propozytsiia. Suchasni ahrotekhnolohii iz zastosuvannia bioprepartav ta rehuliatoriv rostu. 2-15. Retrieved from: https://propozitsiya.com/ua/biologicheskie-preparaty-v-zashchite-rasteniy [in Ukrainian].
4. Lavrinenko, Y.O., & Hozh, O.A. (2016). Rist i rozvytok roslyn hibrydiv kukurudzy FAO 180-430 za vplyvu rehuliatoriv rostu i mikrodobryv v umovakh zroshennia na pivdni Ukrainy. [Growth and development of plants of FAO 180-430 maize hybrids under the influence of growth regulators and microfertilizers under irrigation conditions in the south of Ukraine]. Irrigated agriculture. Kherson, 65, 64-68. [in Ukrainian].
5. Katsvario, T.W., Cox, W.J., & Van Es Harold. (2003). Spatial Growth and Nitrogen Uptake Variability of corn at two Nitrogen Levels. Agronomy Journal, 95, 1000-1011.
6. Medyko-biolohichni doslidzhennia vyrobnychykh shtamiv mikroorhanizmiv i toksyko-hihiienichna otsinka mikrobnykh preparativ, vyznachennia yikh bezpeky ta obgruntuvannia hihiienichnykh normatyviv i rehlamentiv. Metodychni vkazivky MOZ Ukrainy. [Medico-biological research of production strains of microorganisms and toxic-hygienic assessment of microbial preparations, determination of their safety and substantiation of hygienic standards and regulations]. (2004). MOZ Ukrainy. Kyiv. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0521282-04#Text [in Ukrainian].
7. Patyka, V. P. (1996). Napriamy i koordynatsiia naukovykh doslidzhen gruntovoi mikrobiolohii. [Directions and coordination of scientific research of soil microbiology] Visnyk ahrarnoi nauky, 6, 5–10. [in Ukrainian].
8. Romashchenko, M.I., Shatkovskyi, A.P., & Usata, L.H. (2014). Metodychni rekomendatsii z provedennia polovykh doslidzhen za kraplynnoho zroshennia. [Methodical recommendations for field studies on drip irrigation]. Kyiv: DIA. [in Ukrainian].
9. Ushkarenko, V.O., Vozhehova, R.A., Holoborodko, S.P., & Kokovikhin, S.V. (2014). Metodyka polovoho doslidu (Zroshuvane zemlerobstvo). [Methods of field experiment (Irrigated agriculture)] Kherson : Hrin D.S. 448. [in Ukrainian].
10. Volkohon, V. V., Nadkernychna, O. V., & Kovalevska, T. M. (2006). Mikrobni preparaty u zemlerobstvi. Teoriia i praktyka: monohrafiia. [Microbial preparations in agriculture. Theory and practice: a monograph]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].
Published
2021-12-23
How to Cite
Bilyi, V., & Knysh, V. (2021). Influence of preparations of biochemical and microbiological origin on the yield of corn for grain on drip irrigation. Land Reclamation and Water Management, (2), 129 - 138. https://doi.org/10.31073/mivg202102-300