Assessment of the ecological state of the surface waters of the Gapa River

  • A. V. Yatsyk
  • І. V. Hopchak Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • T. O. Basyuk
Keywords: river, surface waters, integral index, ecological assesment

Abstract

An ecological assessment of the current state of water quality in the Gapa River was carried out on the basis of the classification of the quality of surface waters of the in three blocks of indicators: salt composition, tropho-saprobiological (ecology-sanitary) indicators and specific toxic substances. The value of the integral (ecological) index is determined.

It is established that the surface waters of the Gapa River correspond to Class II of the 3rd category of water quality and are characterized as «good» by status and «sufficiently clean» in terms of purity.

Author Biographies

І. V. Hopchak, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

T. O. Basyuk

Ph.D

References

1. Yacyk A.V. Ekologycheskye osnovy racyonalnogo vodopolzovanyya / A.V. Yacyk – K. : Geneza, 1997. – 640 s.
2. Gryb Y. V. Vіdnovna gіdroekologіya porushenyh rіchkovyh ta ozernyh system (gіdrohіmіya, gіdrologіya, upravlіnnya) : navch. posіb. T. 1 / Y. V. Gryb, M. O. Klymenko, V. V. Sondak. – Rіvne : Rіvnen. derzh. tehn. un-t, 1999. – 348 s.
3. Metodyka ekologіchnoyi ocіnky yakostі poverhnevyh vod za vіdpovіdnymy kategorіyamy / V. D. Romanenko, V.M. Ghukіnskyy, O.P. Oksіyuk, A.V. Yacyk. – K. : [b. v.], 1998. – 28 s.
4. Metodyka vstanovlennya і vykorystannya ekologіchnyh normatyvіv yakostі poverhnevyh vod sushі ta estuarіyiv Ukrayiny. – K. : [b. v.], 2001. – 48 s
5. Zabokrycka M.R., Gіdroekologіchnyy stan baseynu Zahіdnogo Bugu na terytorіyi Ukrayiny / M.R. Zabokrycka, V.K. Hіlchevskyy, A.P. Manchenko — K.: Nіka-Centr, 2006. — 184 s.
6. Zabokrycka M.R. Ocіnka suchasnogo stanu yakostі rіchkovyh vod baseynu r. Zahіdnyy Bug (u mezhah Volynskoyi oblastі) / M. R. Zabokrycka // Regіonalnі ekologіchnі probl. : zb. nauk. pr. – K. : VGL«Obrіyi», 2002. – S. 143-145.
7. Rudenko L.G. Ekologіchna ocіnka suchasnogo stanu poverhnevyh vod (metodychnі aspekty) / L. G. Rudenko, O. І. Denіsova, A. V. Yacyk // Ukr. geogr. zhurn. – 1996. – № 3. – S. 35–38.
8. Yacyk A.V. Metodyka vstanovlennya і vykorystannya ekologіchnyh normatyvіv yakostі poverhnevyh vod Volynskoyi oblastі / A. V. Yacyk, І. V. Gopchak // Vodne gospodarstvo Ukrayiny. – 2007. – №2. – S. 20–24.
9. Іnformacіynyy byuleten pro yakіsnyy stan poverhnevyh vod baseynu rіchky Zahіdnyy Bug u 2015 rocі. – Luck, 2016. – 50 s.
10. Іnformacіynyy byuleten pro yakіsnyy stan poverhnevyh vod baseynu rіchky Zahіdnyy Bug u 2016 rocі. – Luck, 2017. – 50 s.
11. Molchak Ya. O. Rіchky Volynі / Ya. O. Molchak, R. V. Mіgas. – Luck : Nadstyr’ya, 1999. – 176 s.
12. Malі rіchky Ukrayiny: Dovіdnyk / A.V. Yacyk, L.B. Byshovec, Ye.O. Bogatov ta іn.; za red. A.V. Yacyka. – K.: Urozhay, 1991. – 296 s.
Published
2017-03-31
How to Cite
Yatsyk, A., HopchakІ., & Basyuk, T. (2017). Assessment of the ecological state of the surface waters of the Gapa River. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 35 - 38. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/32