Optimization of branch structure meliorative agroecosystems in right-bank Polissya

  • Yu. A. Tarariko Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • A. O. Melnychuk
  • V. P. Lukashuk Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: Right-bank Polissya, optimization of branch structure, simulation modeling, agroecosystem, agro-resource potential, economic evaluation

Abstract

The article shows the economic evaluation of different use cases agroresources capacity of the reclaimed territories of the right Bank Polissya, it was conducted on the simulation results of prospective scenarios of development of a typical agricultural enterprise.

It is established that the maximum profitability to be achieved in the formation of the infrastructure with the growing and processing of flax, high-performance animal getting ready to eat food, bioenergy and organic fertilizers in terms of effective regulation of water-air regime in the reclamation system.

Author Biographies

Yu. A. Tarariko, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Dr. habil.

A. O. Melnychuk

Ph.D

V. P. Lukashuk, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

References

1. Metodyka sucіlnogo gruntovo-agrohіmіchnogo monіtoryngu sіlskogospodarskyh ugіd Ukrayiny. – K.: 1994. – 162 s.
2. Normatyvy ґruntozahysnyh konturno-melіoratyvnyh system zemlerobstva. – K.: 1998. – S.158.
3. Formuvannya bіoenergetychnyh agroekosystem v zonі Polіssya Ukrayiny. (Rekomendacіyi). Naukovo-tehnologіchne zabezpechennya agrarnogo vyrobnyctva Lіvoberezhnogo Polіssya. – K.: DІA, 2012. – 248 s.
4. Obrazcov A.S. Systemnyy metod: prymenenye v zemledelyy / A. S. Obrazcov. – M.: Agropromyzdat, 1990. – 303 s.
5. Cіnoutvorennya ta normatyvnі vytraty v sіlskomu gospodarstvі: teorіya, metodologіya, praktyka / Za red. P.T. Sabluka, Yu.F. Melnyka, M.V. Zubcya, V.Ya. Mesel-Veselyaka. – K.: 2008. – 652 s.
6. Іlchuk M.M., Іbatulіn Sh.І., Melnykova І.V., Andronovych І. І. Organіzacіyno–ekonomіchne obґruntuvannya vyrobnychoyi programy po roslynnyctvu. Metodychnі vkazіvky / Vіdpovіd. za vypusk: prof. M.M. Іlchuk – K: Nіchlava, 2006. – 112 s.
7. Brody S. Bioenergetics and growth. N.Y. Hafher. 1945. – 1023 p.
8. Nicolas H. Stern. The economics of climate change: the Stern review / Nicolas H. – Great Britain: Treasury. – 2008. – 657 p.
Published
2017-03-31
How to Cite
Tarariko, Y., Melnychuk, A., & Lukashuk, V. (2017). Optimization of branch structure meliorative agroecosystems in right-bank Polissya. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 51 - 56. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/35