Peculiarities and problems of regulating the water regime of soils on drained lands in the current directions of their use

  • A. O. Zabuga Irpin Interregional Water Management Department of the State Agency of Ukraine for Water Supply
Keywords: water regime, drainage, Irpin drainage and humidification system, drained land, groundwater level, peat fires

Abstract

The modern state of the drained lands usage and the problems of reclamation’s systems exploitation the in the basin of the Irpin River are characterized. The ways of the operation’s mode of the drainage and drainage-moistening systems improvement are determined, for insurance of the effective water regime of soils, minimization of harmful effects of water’s manifestations and peat fires.

References

1. Koncepcіya efektyvnogo vykorystannya osushuvanyh zemel gumіdnoyi zony Ukrayiny (naukovі zasady). – K.: CP «Komprynt», 2015. -22s.
2. Pryrodoohoronne ta efektyvne vykorystannya osushuvanyh organogennyh gruntіv gumіdnoyi zony. – K.: CP «Komprynt», 2014. -79s.
3. Romanyuk І. Analіz stanu ta napryamy udoskonalennya tehnіchnoyi ekspluatacіyi osushuvalnyh system (na prykladі Rіvnenskogo mіzhrayonnogo upravlіnnya vodnogo gospodarstva) / І. Romanyuk, Ye. Gerasіmov, O. Pіnchuk // Vіsnyk NUVGP. – 2013. — №20(2). –S.45-52.
4. Tkachuk R.M. Udoskonalennya konstrukcіy ta metodіv rozrahunku drenazhno-modulnyh system z rіznorіvnevym pіdklyuchennyam dren / R.M. Tkachuk // Avtoreferat … dysertacіyi kandydata tehnіchnyh nauk. – K.: 2016. – 23s.
5. Tyshenko O. Modernіzacіya osushuvalnyh system u Lіvoberezhnіy zonі Ukrayinskogo Polіssya / O. Tyshenko, S. Nagalyuk // Vodne gospodarstvo Ukrayiny. – 2016. — №2. – S.23-27.
6. Yacyk M.V. Pіdvyschennya vodozabezpechenostі melіoratyvnyh system gumіdnoyi zony / M.V. Yacyk, G.V. Voropay, N.B. Molescha // Melіoracіya і vodne gospodarstvo. –2016. – Vyp.103. –S. 63-68.
7. Yacyk M.V. Algorytm kombіnovanogo vodoregulyuvannya na osushuvalno-zvolozhuvalnyh systemah gumіdnoyi zony Ukrayiny / M.V. Yacyk, G.V. Voropay // Melіoracіya і vodne gospodarstvo. –2008. – Vyp.96. –S. 73-80.
8. Yacyk M.V. Resursooschadna tehnologіya upravlіnnya vologozabezpechennyam sіlskogospodarskyh kultur na osushuvanyh zemlyah / M.V. Yacyk, G.V. Voropay // Melіoracіya і vodne gospodarstvo. –2014. – Vyp.101. –S.219-231.
9. Kopchyk G.M. Praktychnі pіdhody do efektyvnogo vykorystannya osushuvanyh gruntіv v zonі Polіssya v umovah zmіn klіmatu / G.M. Kopchyk, A.O. Melnychuk, G.A. Kucher // Materіaly mіzhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferencіyi “Upravlіnnya vodnymy resursamy v umovah zmіny klіmatu”, prysvyachenoyi vsesvіtnomu dnyu vody, 21 bereznya 2017r. – K.: TOV “CP“Komprynt”, 2017. – S.32-33.
10. Slyusar І.T. Vykorystannya osushuvanyh zemel u zonі nadmіrnogo zvolozhennya v kontekstі globalnogo poteplіnnya klіmatu // Melіoracіya і vodne gospodarstvo. –2008. – Vyp.96. – S. 81-91.
11. Vaschyk S. Vdoskonalennya vykorystannya zemel іz vnutrіshnogospodarskymy melіoratyvnymy systemamy v umovah Volynskogo Polіssya / S. Vaschyk, L. Tkachuk // Rezhym dostupu: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ Vlnau_econ_2013_20(2)__42.pdf.
12. Zabuga A.O. Suchasnyy stan vykorystannya osushuvanyh zemel u baseynі rіchky Іrpіn / A.O. Zabuga // Materіaly Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferencіyi, prysvyachenoyi Vsesvіtnomu dnyu vody (tematyka 2016 roku «Voda і robochі mіscya»). –K.: CP «Komprynt», 2016. – S.47-49.
13. Shevchenko A. Vodnі ryzyky transformacіyi melіorovanyh zemel Kyyivskoyi oblastі ta shlyahy yih mіnіmіzacіyi / A. Shevchenko, D. Savchuk, V. Morozova ta іn. // Vodne gospodarstvo Ukrayiny. –2016. –№ 2 (122). – S. 10-16.
14. Romaschenko M. Ryzyk torfovyh pozhezh і shlyahy yogo mіnіmіzacіyi na melіoratyvnyh systemah u baseynah rіchok Іrpіn ta Zdvyzh / M. Romaschenko, A. Shevchenko, D. Savchuk, A. Zabuga // Vodne gospodarstvo Ukrayiny. –2016. –№ 1 (121). – S. 19-27.
15. Patent Ukrayiny na korysnu model №114686 Sposіb stvorennya protypozhezhnoyi vodoymy / M.І. Romaschenko, A.O. Zabuga, D.P. Savchuk, A.M. Shevchenko, O.A. Babіcka – Byul. №5 vіd 10.03.2017.
Published
2017-03-31
How to Cite
Zabuga, A. (2017). Peculiarities and problems of regulating the water regime of soils on drained lands in the current directions of their use. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 81 - 87. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/42