Ecological and economic evaluation of the projects on rice irrigation systems and their general efficiency

  • V. A. Turchenyuk National university of Water and Environmental Engineering
  • N. A. Frolenkova National university of Water and Environmental Engineering
  • O. Y. Tymeichuk National university of Water and Environmental Engineering
  • A. M. Rokochynskyy National university of Water and Environmental Engineering
Keywords: ecological-economic evaluation, reconstruction project, rice irrigation system, overall efficiency

Abstract

The necessity and the approaches to improving the technology of developing projects for the reconstruction of rice irrigation systems and assessing their overall ecological and economic efficiency are considered. The estimation of economic efficiency and innovative attractiveness of the results of scientific researches is carried out, the optimal composition of the measures and the priority of their implementation during the reconstruction of the existing rice systems is substantiated.

Author Biographies

V. A. Turchenyuk, National university of Water and Environmental Engineering

Ph.D

N. A. Frolenkova, National university of Water and Environmental Engineering

Ph.D

O. Y. Tymeichuk, National university of Water and Environmental Engineering

Ph.D

A. M. Rokochynskyy, National university of Water and Environmental Engineering

Dr. habil.

References

1. Rokochynskyy A.N. Analyz y ocenka obschey effektyvnosty funkcyonyrovanyya Prydunayskyh rysovyh orosytelnyh system: vchera, segodnya, zavtra / A.N. Rokochynskyy, V.A. Turchenyuk, N.V. Pryhodko, V.V. Zaec // Nauchno-praktycheskyy zhurnal «Pryrodoobustroystvo» (Rossyyskyy gosudarstvennyy agrarnyy unyversytet – MSHA ymeny K.A. Tymyryazeva). – Moskva, 2015. – № 4. – S. 35-40.
2. Rys v Ukrayinі: [kolektyvna monografіya] / za red. d.t.n., profesora, chlen-kor. NAANU V.A. Stashuka, d.t.n., profesora A.M. Rokochynskogo, d.e.n., profesora L.M. Granovskoyi. − Herson: Grіn D.S., 2014. − 976 s.
3. Rys Prydunav’ya: [kolektyvna monografіya] / za red. V.A. Stashuka, A.M. Rokochynskogo, P.І.Mendusya, V.O.Turchenyuka. − Herson: Grіn D.S., 2016. − 620 s.
4. Frolenkova N.A., Kozhushko L.F., Rokochynskyy A.M. Ekologo–ekonomіchna ocіnka v upravlіnnі melіoratyvnymy proektamy. – Rіvne: NUVGP, 2007 –260 s.
5. Rokochynskyy A.M. Naukovі ta praktychnі aspekty optymіzacіyi vodoregulyuvannya osushuvanyh zemel na ekologo–ekonomіchnyh zasadah: Monografіya/ Za redakcіyeyu akademіka UAAN. Romaschenka M.І.– Rіvne: NUVGP, 2010–351s.
6. Pіdvyschennya efektyvnostі rysovyh zroshuvalnyh system Ukrayiny [naukovo-metodychnі rekomendacіyi] / V.V. Dudchenko, Granovska L.M., Rokochynskyy A.M.,Turchenyuk V.O. ta іn.. — Herson-Rіvne. — 2011. − 104 s.
7. Turchenyuk V.O. Do ocіnyuvannya efektyvnostі funkcіonuvannya Prydunayskyh rysovyh zroshuvalnyh system / V.O.Turchenyuk, A.M.Rokochynskyy, P.І.Mendus, S.P. Mendus // Vіsnyk nacіonalnogo unіversytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannya: Zb. nauk. prac. – Rіvne, 2015. – Vyp. 3(71). –Ch.2. –S. 306-312.
8. Tymchasovі rekomendacіyi z optymіzacіyi vodoregulyuvannya osushuvanyh zemel u proektah budіvnyctva y rekonstrukcіyi vodogospodarsko–melіoratyvnyh ob’yektіv / A.M.Rokochynskyy, V.A.Stashuk, Duplyak V.D., N.A. Frolenkova, P.P. Volk ta іn. – Rіvne, 2010. – 52s.
9. Tymchasovі rekomendacіyi z ekonomіchnogo obgruntuvannya іnvestycіy v proekty zroshuvalnyh system /N.A. Rokochynska, L.F. Kozhushko, A.M. Rokochynskyy, S.R. Stasyuk. — Rіvne: UDUVGP, 2004.- 37 s.
10. Trusov P. V. Vvedenye v matematycheskoe modelyrovanye: ucheb. posobye / P. V. Trusov. – M.: Logos, 2005. – 440 s.
11. Ashmanov S.A., Tymohov A.V.Teoryya optymyzacyy v zadachah y uprazhnenyyah – M.: Nauka, 1991.– 154 s.
Published
2017-03-31
How to Cite
Turchenyuk, V., Frolenkova, N., Tymeichuk, O., & Rokochynskyy, A. (2017). Ecological and economic evaluation of the projects on rice irrigation systems and their general efficiency. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 88 - 93. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/43