Modern modified concrete for repair and reconstruction of hydraulic structures

  • O. V. Kovalenko Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: modified concrete, self-compacting concrete, additives-modifiers, physical and mechanical properties, technological properties, experimental-statistical models

Abstract

The modern state in the field of creation and application of modified concrete with high technological and physical-mechanical properties is analyzed. The results of studies of the properties of concrete modified with polycarboxylate superplasticizer, metakaolin, polymer latex and polypropylene fiber are described and prospects of its use as a material for repair and reconstruction of hydraulic structures of the water management and meliorative complex are determined.

Author Biography

O. V. Kovalenko, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

References

1. Batrakov V.G. Modyfycyrovannye betony. Teoryya y praktyka / V.G. Batrakov.- M.: Tehnoproekt.- 1998.- 768 s.
2. Batrakov V.G. Modyfykatory betona: novye vozmozhnosty / V.G. Batrakov // Materyaly 1-y Vseros. konf. po problemam betona y zhelezobetona. — M.: Assocyacyya «Ghelezobeton», 2001. — Kn. 1. — S. 184-209.
3. Batrakov V.G. Modyfykatory betona: novye vozmozhnosty y perspetyvy / V.G. Batrakov // Stroytelnye materyaly.- 2006.- s.4-8.
4. Ratynov V.B. Dobavky v beton / V.B. Ratynov, G.Y. Rozenberg M.: Stroyyzdat, 1989.- 188 s.
5. Rebynder P.A. Fyzyko-hymycheskaya mehanyka dyspersnyh struktur / P. A. Rebynder.- M.: «Nauka», 1966, s. 3-16.
6. Bazhenov, Yu. M. Modyfycyrovannye vysokokachestvennye betony / Yu. M. Bazhenov, V. S. Demyanova, V. Y. Kalashnykova. — M. : Yzd-vo Assocyacyy vuzov, 2006.- 368 s.
7. Sanyckyy M.A. Samouschіlnyuvalnі betony z kompleksnymy organo-mіneralnymy dobavkamy / M.A. Sanyckyy, O.R. Poznyak, І.І. Kіrakevych // Suchasnі betony. Perspektyvy rozvytku: Materіaly ІІ Mіzhnar. konf. – K.: 2010. – S. 18-22.
8. Okamura H., Ozava K. Mix design for self-compacting concrete // Concrete Library of the JSCE. 1995.— № 2. — Pp.107-120.
9. Okamura H., Ouchi M. Self-Compacting Concrete // Advanced Concrete Technology. 2003— № 1. — Pr. 5-15.
10. Modyfycyrovannye betony v praktyke sovremennogo stroytelstva / V.G. Batrakov, S.S. Kapryelov, A.V. Sheynfeld, E.S. Sylyna // Promyshlennoe y grazhdanskoe stroytelstvo.- 2002. — № 9. — S. 23-25.
11. Kovalenko O.V. Vplyv lateksu ta polіpropіlenovoyi fіbry na vlastyvostі cementno-pіschanogo rozchynu / O.V. Kovalenko, Ye.B. Mandryk // Budіvelnі materіaly, vyroby і sanіtarna tehnіka.- 2012.- № 45 — S. 22-25.
Published
2017-03-31
How to Cite
Kovalenko, O. (2017). Modern modified concrete for repair and reconstruction of hydraulic structures. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 107 - 112. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/46