Обґрунтування ресурсозерігаючої системи землеробства за міжгалузевої оптимізації меліорованих агроекосистем Полісся

  • Y. Tarariko Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: меліоровані агроекосистеми Полісся, імітаційне моделювання, галузева структура, підприємство, системи землеробства, економічна ефективність

Анотація

На інформаційній базі стаціонарного досліду обґрунтовано потенціал біопродуктивності осушуваних земель Правобережного Полісся. На цій основі розроблено перспективні варіанти розвитку типового сільськогосподарського підприємства на засадах ресурсозберігаючої системи землеробства з мінімальним застосуванням промислових мінеральних добрив. У результаті формується невисока собівартість кінцевої продукції, що забезпечує прибутковість на рівні 7-8 тис. у.о./га.

Посилання

1. Розробка ґрунтозахисних ресурсо- та енергозберігаючих систем ведення сільськогосподарського виробництва з використанням комп’ютерного програмного комплексу / Рекомендації. Київ: Нора-Друк, 2002. 122 с.
2. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного Регіону України / ред.: М.В. Зубець (голова редакційної колегії) та ін. Київ: Урожай, 2004. С. 161-191.
3. Городній М.М. Агрохімія: Підручник. 4-те вид., Київ: Арістей, 2008. 936 с.
4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 20 00 році. Київ: Мінекономресурсів, 2001. С. 29.
5. Дегодюк Е.Г. Сучасний стан земельних ресурсів України і шляхи відновлення земле- і природокористування. // Зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конференції «Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми, шляхи вирішення». Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. С. 32-37.
6. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія / за ред. Я.М. Гадзала, В.Ф. Камінського. Київ: Аграрна наука, 2016. 592с. ISBN 978-966-540-440-8
7. Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства. Київ: 1998. 158 с.
8. Тараріко Ю.О., Личук Г.І. Моделювання агроекосистем на інформаційній базі стаціонарного досліду в Поліссі // Вісник аграрної науки, 2013. № 3. С. 53-58.
9. Довгострокові стаціонарні польові досліди України. Реєстр атестатів. /УААН, ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського». Редкол. П.І. Коваленко та ін. Харків: Вид. «Друкарня № 13», 2006. 120 с.
10. Формування систем аграрного виробництва на осушуваних землях Центрального Полісся. (Рекомендації). Київ: ЦП «Компринт», 2016. 142 с.
11. Формирование устойчивых агроэкосистем. Київ: ДИА, 2007. С. 290-336.
12. Справочник по удобрениям. Москва: Колос, 1964. С. 93–122.
Опубліковано
2017-12-24